Kế Hoạch Điều Động Ngày 16 Tháng 01 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH: PHAM CUONG THAI – 0904135306 2ND WATCH: LE THANH KONG – 0905691888 3RD WATCH:  NGUYEN QUOC TRUONG – 0918636186
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
NGUYEN DINH HIEU: 0904458128 VU DINH MINH – X2: 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
0626 – 3.9M
1942  – 0.5M
CAM PHA TIDE TABLE
0706 –  4.1M
1909  –  0.7M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 17H30 18H00 THANG A CS SATIRA 9.5 179.9 24,793 HL3.1TL – HL1.1 H2
2 16H00 17H00 BINH DUC VICTORIA 08 6.3 91.94 2,995 HL1.15 – F0 H1
3 23H30(15/1) 01H30 PHAI KHOAI GOLDEN BRIGHT 4.5 177.00 19,887 F0 – NOSCO(SN) HP01.TO02 TL  –   H6  –  X5
4 02H00 04H00 CUONG C SON ARTEMIS 10.5 225.00 40,608 F0 – CL6 CLUC.HL8.CL6HT H2  –   H6  –  H2
5 07H30 09H00 TUNG A KEN HOPE 9.2 175.50 19,801 F0 – HL3.5 TR   –  TR
6 16H00 16H30 TRUONG KEN HOPE 9.2 175.50 19,801 HL3.5 – F0 H1  –   H1
7 00H00 TUAT DUC QUANG ANH GM 4.2 91.94 2,971 PVOIL – F0 GD68 H1       –        TL
8 11H00 TUNG A EFFIE 7.3 225.00 40,570 F0 – HL1.3           TR  –   TR
9 23H30(15/1) 00H00 THAO KIEN YU LONG 2.8 45.00 400 F0 – CLUC TL        –       H1
10 02H00 03H00 THANG A LINH MARITIME LIRA 5.3 182.80 29,965 F0 – NOSCO(CT) HP01.TO02 H2  –  H6  –   X2
11 18H00 TRUONG PETROLIMEX 08 7.5 180.00 25,561 F0 – B12 P.CLUC           H1  –   H1
12 10H00 DONG KIEN VICTORIA 08 6.3 91.94 2,995 XMTL – HL1.15 NM6 H1      –        TR
13 10H30 THANG B YU LONG 2.8 45 400 CLUC – CL1 H2     –         X2
14 18H00 THUAN PETRELIMEX 15 5.6 159.9 13,468 B12 – F0 P.CLUC TL               H2
15 23H00 HA C KIÊN WHITE TOKIO 6.8 110.49 7,514 CL1 – F0 HG.GD68 X2     –        TL
16 17H30 18H00 THANH B EFFIE 7.3 225 40,570 HL1.3 – F0 H2