Kế Hoạch Điều Động Ngày 15 Tháng 01 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH: DAO VIET HOANG – 0984888966 2ND WATCH: PHAM CUONG THAI – 0904135306 3RD WATCH:  NGUYEN QUOC TRUONG – 0918636186
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
DAO QUOC BINH: 0965705386 NGUYEN VAN SAN – X3: 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
0600 – 4.0M
1851  – 0.3M
CAM PHA TIDE TABLE
0623 –  4.3M
1830  –  0.4M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 03H00 04H00 HA C WHITE TOKIO 5.5 110.49 7,514 F0 – CL1 HG.GD68 H1   –  H6   –  X5
2 00H00 02H00 LINH YUAN SHUN 6.0 169.26 16,963 F0 – HN2.7 TR – H6.T2 – X2
3 03H00 04H00 HUNG NAM CENTEX DILIGENCE 10.7 228.99 44,062 F0 – CL3 CLUC.NM6.CL6HT H1  –  H6  –   X5
4 03H00 05H00 THANH B DZ HERE 9.8 189.9 30,053 F0 – HP4 H1  –  H6  –   H2
5 07H00 08H30 CHAU HTK FORTUNE 6.5 177 19,885 F0 – HL3.6 H2   – TR  –   H1
6 11H00 HANH DUC TRUONG MINH STAR 7.8 118.8 6,649 HG7.2 – F0 H1      –        TR
7 01H30 03H00 PHAI JEWEL OF SOHAR 12.79 190 31,572 HN2.5 – F0 X2 – T2.H6 – H1
8 03H00 05H00 HIỆU DUC QUANG ANH GM 5.8 91.94 2,971 F0 – PVOIL GD68 H1      –        H2
9 05H00 SON BMC CALYPSO 9.85 154.35 14,951 HG7.3 – HL3.3 H2      TR       H2
10 10H00 KHOAI QUYEN GEELY 9.1 158 13,625 XMTL – F0 CL6.GD68 H2      –        TR
11 08H00 KHUNG KIEN THAI BINH 38 6.5 92.5 2,999 HG7.2 – F0  H1 – H1
12 10H00 KHUNG KIEN VICTORIA 08 4.0 91.94 2,995 HL1.15 – XMTL NM6          H1 – H2
13 21H00 21H30 THANG B BMC CALYPSO 9.4 154.35 14,951 HL3.3 – F0 H1
14 16H00 CUU PETROLIMEX 14 6.2 128.6 8,542 B12 – HL1.5 P.CL6 H1      –    H2
15 15H00 16H00 HIẾU PETROLIMEX 15 7.0 159.9 13,468 F0 – B12 P.Cluc  H2     –     H1