Kế Hoạch Điều Động Ngày 14 Tháng 01 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1STWATCH: DAO VIET HOANG – 0984888966 2NDWATCH:  PHAM CUONG THAI – 0904135306 3RDWATCH:  NGUYEN QUOC TRUONG – 0918636186
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
PHAM CONG CUU : 0947376859 VU DINH MINH – X2 : 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
05:00 – 4.1M
17:52 – 0.2M
CAM PHA TIDE TABLE
06:00-  4.4M
17:40 – 0.3M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 03H00 04H00  NAM  VINASHIP STAR 9.55 158.00 15,438  F0 – HL3.5  TL     –      H2
2 14H00 15H00  ANH  VINASHIP STAR 9.55 158.00 15,438  HL3.5 –  F0  H1 –  H6
3 08H30  TRUONG  MARYAM 12.95 235.00 52,868  F0 –  HM2.6           H6 – H1
4 05H00 06H00  TRUONG  KEY EVOLUTION 12.6 229.00 44,366  F0  – HL2  H2 – H6
5 CANCEL 18H00  PHAI  DZ HEZE 9.8 189.90 30,053  F0 –  HM2.5
6 10H00  THANHB  BULK DRACO 6.46 199.99 38,216  CL5 –  F0  CL8.HL8  X2     –      H2
7 03H00 04H00  HUNG  HIẾU  AEOLIAN HERITAGE 11.2 228.97 43,767  HM2.4 – CL6  CLUC.HL8.CL6.HT  TL      –      X2
8 01H00  KHOAI  THUAN  GEELY 8.9 158.00 13,625  XMTL – QD  GD68.CL6  H1
9 03H00 05H00  KHUNG  KIEN  MING YANG 898 5.4 106.00 5,182  F0 – HL1.5  TL      –     H2
10 17H00  ANH  PETROLIMEX 14 8.0 128.60 8,542  F0 – B12  P.CL6          H6 – H1
11 09H30 11H00  THANGA  CS SATIRA 7.2 179.90 24,793  F0 – HL3.1  H2 – H6 – H2
12 05H00 06H00  TUNGA  CENTENARIO FORZA 6.60 189.99 31,754  HP4 – F0  H2      –     TL
13 11H00 12H30  CUONGC  THANHA  JUBILANT GLORY 7.70 245.00 64,647  HN2.4 – F0  NM8  X2 – T2.H6 – H1
14 05H00 07H00  TUAT  TSYS 5.4 109.00 5,366  F0 –  HL1.4  H2     –     TL
15 11H00  DONG  HONG YUN NO.66 2.8 48.0 375  CL1 – F0  X2     –     H2
16 CANCEL 19H00  BINH  MILDER 2.5 50.58 980  Cluc – CL1
17 11H30  MUOI  VAST OCEAN 3.2 48.0 493  Cluc – CL1  TL     –     X3
18 14H00 15H30  CHAU  OREO 6.5 189.9 30,816  F0 – HN2.3  H1 – H6.T2- X2
19 12H30 14H00  TRUONG  BLUE DIAMOND 12.5 190 32,578  FN5 – HN2.4  NMS8  X2 – T2 – X2
20 18H30 20H00 DANG HTK CONFIDENCE 9.85 169.26 16,960 HL3.6 – F0 H2
21 18H30 19H00 QUYEN TSYS 5.4 109 5,366 HL1.4 – F0 H2
22 18H30 19H00 HANH MING YANG 898 5.5 106 5,182 HL1.5 – F0 H2
23 19H00 HIỆU KIÊN VAST OCEAN 3.2 48 493 CL1 – CLUC X3             H1