Kế Hoạch Điều Động Ngày 17 Tháng 03 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH: LÊ THÀNH KÔNG: 0905691888 2ND WATCH: NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG: 0918363186 3RD WATCH: PHẠM HÙNG CƯỜNG: 0918943893
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
VŨ VĂN TUẤT: 0962002298 ĐÀO VĂN KHIÊN: 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
23:59 – 3.7M
12:00 –  0.4M
CAM PHA TIDE TABLE
01:00 – 4.0M
12:19- 0.4M
QUANG YEN TIDE TABLE
00:05 – 3.4M
12: 32  -0.2M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 00H00 02H00 ĐĂNG PHUONG DONG 06 9.4 157.50 13,706 HL3.4 – F0 H5
2 05H00 07H00 TÙNGD HIẾUB LENA+KIEV 3.2 87.38+20.41 3779+140 HN1.8 – F0 X2 – TR
3 12H00 TÙNGD HIẾUB LENA+KIEV 3.2 87.38+20.41 3779+140 F0 – HM                H2
4 10H30 11H30 KIÊNA KIÊNB HAI NAM 69 5.0 79.50 1599 F0 – HG H2     –    H5
5 08H00 10H00 LINH KITAURA 7.4 245.00 65005 HN1.8 – F0 NM8 X1 – TR – X1
6 08H00 10H00 HIẾUA KSL LAIYANG 12.2 189.90 33044 HN1.3 – HN1.8 X1 – TR – X1
7 10H30 12H00 THANHA JIN XING 10.93 189.99 30722 F0 – HL1.1 H2 – TA.H2
8 00H00 01H00 HIỆU MINH KHANH 888 3.6 106.00 4295 F0 – HG H5
9 04H30 05H00 CHÂU ULTRA INFINITY 8.5 199.90 34804 HL3.6 – HL3.1 H2
10 10H30 11H00 SƠN MING HUA 9.0 189.99 31222 HL1.1  –   F0 H2
11 16H00 ĐỨC KIÊNB SOUTHERN WEALTH 3.8 91.94 2969 PVOIL – F0 HG X1     –     H2
12 20H00 MƯỜI HAI NAM 69 5.0 79.50 1599 HG – PVOIL HG H2
13 16H00 THANHA PETROLIMEX 09 8.0 175.90 25413 HL1.3 – F0         H2
14 22H00 23H00 HƯNG OREA 4.5 184.90 24528 SN – F0 TP02.TP03.ST01 X1 –  TA – H5
15 20H00 21H00 CỬU XIN LIN HAI 16 6.7 127.98 7,880 F0 – HL3.1 H5
16 20H00 23H00 KHOÁI NAVIOS HAPPINESS 13.0 292.00 94,232 HM2.6 – FO H5
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
IVY ALLIANCE AQUAHAHA KSL LAIYANG