Kế Hoạch Điều Động Ngày 18 Tháng 03 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH: ĐÀO VIỆT HOÀNG: 0984888966 2ND WATCH: NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG: 0918363186 3RD WATCH: LÊ THÀNH KÔNG: 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐÀO TRUNG KIÊN : 0984829575 TÔ MINH THẮNG : 0976264689 NGUYỄN VĂN SẢN: 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
01:04 – 3.8M
13:06 –  0.4M
CAM PHA TIDE TABLE
02:00 – 4.1M
13:24- 0.5M
QUANG YEN TIDE TABLE
01:10 – 3.6M
13: 58  -0.2M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 04H00 05H00 NAM SEVEN SEAS MARINER 6.9 216.93 48,075 F0 – CKHG CL6.NM6 H5     –     H2
2 04H00 06H00 QUYỀN T&TGOLD 5.9 167.2 15,884 F0 – HL3.6 H5
3 22H0017-3 00H00 THANHB KSL LAIYANG 13.2 189.9 33,044 HN1.8 – F0 X3 – TR – X3
4 09H00 10H00 TÙNGD THANH PHAT 03 5.3 74.36 1,597 F0 – CL2 H2    –      X3
5 00H30 ĐÔNG MINH KHANH 888 3.6 106 4295 HG – XMHL NM6 TL
6 02H00 A DAIO AUSTRAL 10.8 210 49,035 CL6 – F0 HL8.NM6.CL6 X1 – TA – H5
7 09H00 12H00 TUẤT NHA BE 09 6.6 105.97 4,250 F0 – B12 P H2     –     X3
8 04H00 06H00 TIỄN TONG CHENG 701 5.9 112.8 5,092 F0 – CL6 HG.NM6 H5     –     X3
9 15H00 THẾ KHỨNG HAI NAM 69 3.5 79.5 1,599 PVOIL – F0 HG X3 – H2
10 22H00 C AKIMOTO 4.0 116.66 4,333 CL5 – F0 HG.H8 H8     –     TL
11 18H00 KHỨNG ZY HI SHENG 10.5 154.5 18,084 HP2 – F0         H2
12 20H00 21H30 ĐỨC VINH HIEN 69 3.5 79.80 2,616 FO – XMTL TL                H2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
IVY ALLIANCE AQUAHAHA