Kế Hoạch Điều Động Ngày 19 Tháng 03 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186 2ND WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 3RD WATCH: ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
HOÀNG MINH TÙNG : 0965427068 VŨ ĐÌNH MINH – X2 : 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
02:08 – 3.9M
14:39 – 0.5M
CAM PHA TIDE TABLE
03:00 – 4.0M
14:38 – 0.7M
QUANG YEN TIDE TABLE
02:10 – 3.6M
15: 22 – 0.2M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 03H30 04H00 TÙNG A JIN XING 9.0 189.99 30722 HL1.1 – FO H5
2 07H00 08H00 QUYỀN PETROLIMEX 20 8.4 146.60 11,662 FO – B12 CLUC.P H2    –      X2
3 08H00 THẠO NHA BE 09 4.8 105.97 4,250 B12 – HM1.3 P X2    –      H2
4 15H30 18H00 ĐÔNG NHA BE 09 4.8 105.97 4,250 HM1.3 – FO H2
5 15H45 THẮNG A SEVEN SEAS MARINER 6.90 216.93 48,075 CKHG – FO NM6.CL6 TL     –     H2
6 07H00 09H00 HIỆU TRIUMPH 5.2 100.59 6,395 FO – CL6 HG H2    –      X1
7 04H00 07H00 THẾ KHANH LINH 666 2.6 79.96 2,146 FO – HN1.4 X3 – TR  – X3
8 19H00 21H30 HƯNG SHANDONG EXPRESS 7.05 197.91 36,202 F0 – CL3 HL8.NM6.CL6 H2 – H5 – X1
9 10H00 12H00 KIÊN A KHANH LINH 666 2.6 79.96 2,146 HN1.4 – HN1.7  X2     TR       X2
10 15H30 17H00 TUẤT FS BITUMEN NO. 1 6.1 105.50 4620 FO – CL1 HG – H8 H2           H8
11 20H30 22H00 ĐĂNG KHANH LINH 666 6.1 79.96 2,146 HN1.7 – HN1.4 X2 – TR – X2
12 19H00 20H00 HÀ C MONTOK 5.2 111.29 7320 FO – XMTL HG.NM6 H2 – H5 – TL
13 16H30 HẠNH VINH HIEN 69 4.8 79.80 2616 XMTL – HG TL
14 12H00 13H00 TIỄN HONG YUN YONG HENG 7.18 135.10 7260 FO – CL5 HG.CL6 H5             X2
15 20H00 HÀ B THANH PHAT 03 3.4 74.35 1,597 CL2 – F0 X2    –        H2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
IVY ALLIANCE AQUAHAHA