Kế Hoạch Điều Động Ngày 20 Tháng 03 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186 2ND WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 3RD WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
PHẠM VĂN TIỄN : 0973805686 MR KHIÊN – X1 : 0918942878
QUANG YEN TIDE TABLE
03:09 – 3.5M
16:43 – 0.4M
HON GAI TIDE TABLE
03:08 – 3.7M
16:44 – 0.7M
CAM PHA TIDE TABLE
04:00 – 3.8M
17:22 – 0.9M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 02H00 CỬU MINH KHANH 888 8.0 106 4,295 XMHL – F0 NM6 H2 – H5 – H8
2 11H30 CHÂU CEMTEX DILIGENCE 8.8 228.99 44,062 F0 – HL         H5 – H5
3 08H00 CHÂU GERDT OLDENDORFF 9.1 229 44,218 CL7 – F0 CLUC.HL8.CL6HT X1 – H5
4 23H0019-3 01H00 THANH B HERO 14.17 292 91,373 F0 – HM2.6 CL6 H8 – H5 – H8
5 23H0019-3 02H30 ĐỨC HIẾU B LENA+KIEV 3.2 87.3+20.4 3,779+140 HM1.5 – HM2.6CM H8 H8
6 00H30 01H30 TRƯỜNG OCEAN JUPITER 4.3 189 30,965 CTAU1HL – SN TP2.TP3.ST1 X2
7 12H00 13H00 HIỆU PEGASUS 03 5.5 100.73 6,269 F0 – HG H2           TL
8 16H00 19H00 ĐÔNG XIN LIN HAI 16 5.0 127.98 7,880 HL3.1 – F0 H5
9 16H00 18H00 TÙNG D KIÊN B HAI PHUONG OCEAN 4.0 90.72 2551 FO – HG2 H5             H2
10 16H00 17H00 LINH PAN KRISTINE 10.22 178.90 21650 FO – HL1.1 H5
11 11H00 13H00 KIÊN A HIẾU B KHANH LINH 666 6.1 79.96 2146 HN1.4 – FO X1      TR        X1
12 12H00 14H30 ANH NAM KHANH 569 3.8 97.12 2998 FO – HG H2
13 23H00 HÀ C MONTOK 8,1 111,29 7.320 XMTL   –   F0 HG.NM6 H2    –     TL
14 16H00 21H00 HƯNG HAO HUNG 666 6,0 195 36.801 F0   –   CL6 HL8.CL6,NM6 H5     TA    X1
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
KHANH LINH 666 IVY ALLIANCE AQUAHAHA