Kế Hoạch Điều Động Ngày 21 Tháng 03 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0965088390 2ND WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 3RD WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
TRẦN TRỌNG HIẾU : 0934398836 TÔ MINH THẮNG : 0976264689 NGUYỄN VĂN SẢN – X3 : 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
04:05 – 3.5M
18:27 – 0.9M
CAM PHA TIDE TABLE
05:02 – 1.5M
19:44 – 1.2M
QUANG YEN TIDE TABLE
04:09 – 3.2M
18:07 – 0.6M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 06H00 07H00 MƯỜI VINASHIP DIAMOND 5.0 153.5 14,397 F0 – HL H5
2 07H00 THĂNG B PETROLIMEX 20 6.0 146.6 11,662 B12 – F0 P .CLUC X3    –      H5
3 06H00 09H00 THẠO PETROLIMEX 12 8.0 128.6 8,542 F0 – B12 P.CL6 H5    –      X3
4 06H00 08H00 HIẾU A TRUONG LONG 01 6.8 228.38 44.452 F0 – HM2,2 H5
5 06H00 TUẤT TONG CHENG 701 5.3 112.8 5.092 CL6 – F0 HG.NM6 X1     –     H5
6 12H30 14H00 TÙNG A AQUAHAHA 8.1 292 93.789 HN1.7 – F0 NM8 X3 – TR – X3
7 22H0020/3 00H30 THUẬN KIÊN B YOSHIN 5.2 135 7,521 F0 – XMTLMF HG.NM6 TL    –      H2
8 12H30 13H00 TÙNG D KIÊN B LENA + KIEV 3.2 87.3+20.4 3,779+140 HM2.6 – F0 NM6 H5
9 16H00 TÙNG D KIÊN B LENA + KIEV 3.2 87.3+20.4 3,779+140 F0 – HN1.2          TR – X3
10 15H00 TUẤT FS BITUMEN NO.1 5.2 105.5 4,620 CL1 – F0 HG.H8 H8     –     H5
11 18H00 20H00 HIẾU A IVY ALLIANCE 6.2 190 31,572 HN1.6 – F0 X3  –  TR –  X3
12 16H30 17H00 SƠN HERO 11.3 292 91,373 HM2.6 – F0 H2     –     TA
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
LENA+KIEV KHANH LINH 666 IVY ALLIANCE AQUAHAHA