Kế Hoạch Điều Động Ngày 17 Tháng 02 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG: 0918636186 2ND WATCH: LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 3RD WATCH :  PHẠM HÙNG CƯỜNG 0918943893
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
LƯU TUẤN ANH: 0934248987 ĐÀO VĂN KHIÊN  X5 : 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
08:00 – 2.4M
22:13 – 1.8M
CAM PHA TIDE TABLE
09:00 –  2.5M
17:23 – 1.9M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 10H30  THANHB  DALIA 10.6 199.90 39,894  CL6 – F0  CL6.NM6.HL8  X5    H6
2 16H00 17H30  CUONG C ZHE HAI 522 6.0 189.90 31561  FO – FN5  NM8  H1 – H6 – TL
3 04H00 05H00  SON  XIN HAI 6 4.5 172.00 15,982  F0 – HL1.1  H1 – H6 – H1
4 15H00  TRUONG KHOAI  BELINDA 9.36 199.90 36,321  CL5 – F0  CL6.NM6.HL8  X5   H6    H1
5 02H00  HIỆU  THE  BICH THANH 28 6.5 91.94 2,999  XMTL – HG  CL6  T2
6 12H00  BINH  DUC  BICH THANH 28 6.5 91.94 2,999  HG – F0  H1           H2
7 12H30 THANH B THUAN  FOREST SYMPHONY 9.94 210.00 49,281  HM1.5 – CL6  CL6.NM6.HL8        H6     X5
8 08H30  HANH  ALEXANDER 3.5 51.50 498  Cluc – F0  T2     –     H2
9 16H30  CUU  DUC  HONG YUN NO, 66 2.8 45.80 357  CLUC – CL1  T2           X5
10 19H00  HA C  THE  THANH PHAT 03 4.6 74.36 1,597  CL2 – F0  X5           H2