Kế Hoạch Điều Động Ngày 18 Tháng 02 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG: 0918636186 2ND WATCH: LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 3RD WATCH :  PHẠM HÙNG CƯỜNG 0918943893
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
VŨ ĐỨC THUẬN : 0982277788 MR MINH – X2 : 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
08:00 – 2.4M
22:13 – 1.8M
CAM PHA TIDE TABLE
09:00 –  2.5M
17:23 – 1.9M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 23H0017-2 00H00 THANG A MELATI  7 9.6 177.15 22,116 F0 – CL5 NM6.HL8  TR             X5
2 05H30 06H30 HIỆU ĐỨC FALKVAG 2.3 53.00 298 F0 – CLUC  H1             T2
3 12H30 TRUONG KHOAI TOKYO BULKER 6.5 199.99 34,795 CL7 – F0 HL8.NM6.CL6  X2       H1
4 11H00 12H00 DONG PETROLIMEX 12 8.0 128.60 8,542 F0 – B12 P.CL6  H1             T2
5 05H30 06H00 CHAU COSCO KUNLUNSHAN 7.8 177.50 19,993 HP4 – F0  H1
6 11H00 13H00 DANG HE CHUN 168 9.5 157.60 13,712 HN – F0  H2    H6    H1
7 06H00 BINH HONG YUN NO.66 2.8 45.80 357 CL1 – F0  X5             H1
8 22H00 22H30 TRUONG NORD NANAMI 4.2 179.97 23264 HL – FO H1             TR
9 16H00 18H00 HA A SON MANDARIN SKY 6.5 190.00 32957 FO – FN3 NM8 H2 – H6 – H2