Kế Hoạch Điều Động Ngày 17 Tháng 01 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG :  0918636186  2ND WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 3RD WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐINH KHẮC QUYỀN : 0969476286 MR SẢN – X3 : 0934385589
QUANG YEN TIDE TABLE
04:09 – 3.4M
17:10 – 0.3M
HON GAI TIDE TABLE
04:06 – 3.7M
16:29 – 0.5M
CAM PHA TIDE TABLE
04:27 – 4.0M
16:13 – 0.5M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 23H0016/1 01H00 THẮNGA FAREAST HARMONY 12.9 189.99 33,042 HN1.3 – F0 X2 – TR.H6 – TR
2 05H00 07H00 THUẬN T&T GOLD 5.9 167.2 15,884 HM2.2 – HL3.3 H2     –    TR
3 17H30 TÙNGA AUDREY SW 6.0 175.53 19,819 F0 – HM1.5       TL
4 05H00 05H30 THANHA PETROLIMEX 15 7.0 159.99 13,468 HM1.5 – B12 P.Cluc H2     –     TL
5 09H30 10H00 LINH VINASHIP DIAMOND 6.0 153.5 14,397 HM2.1 – HL3.1 H1
6 05H00 06H00 CHÂU TRUONG MINH SEA 6.3 190 31,696 SD – HN1.3 H2
7 05H00 07H00 KHỨNG MP ATLANTIC 4.5 157.5 13,713 F0 – HM1.2 H2     –     TR
8 05H00 BÌNH LONG TAN 168 3.5 91.94 2,684 CL1 – HG HG X2     –     TL
9 14H30 16H30 TÙNGA OPERA WHITE 7.56 203.50 46604 F0 – HM2.1 TL – TL
10 22H00 HƯNG PRO GRACE 7.07 203.50 46432 F0 – HM2.4         H6
11 18H30 20H00 HƯNG MBA ROSARIA 11.35 229.20 51255 F0 – HM2.5 H2 – H6
12 18H30 20H00 THANHB BAO HE LING 6.0 189.90 28780 F0 – HM2.2 H2 – H6 – H2
13 18H30 KIÊN DONG DUONG 09 7.0 90.98 2999 HG7.1 – F0 H2     –     TL
14 16H30 18H00 THẠO ĐỨC TRUONG AN 125 2.9 86.48 2634 F0 – HN1.1 TR     –     X3
15 18H30 21H30 ĐĂNG MP ATLANTIC 4.5 157.5 13731 HM1.2 – HG7.3 H2 – H6 – H1
16 19H30 TÙNGA PETROLIMEX 18 10.8 175.9 25400 F0 – HM1.4         TL
17 18H30 TÙNGA PETROLIMEX 10 7.5 175.9 25408 HM1.4 – F0         TL
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
TRUONG MINH SEA IVY UNICORN TAI STAR MSC CARINA KAMBOS