Kế Hoạch Điều Động Ngày 16 Tháng 01 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH: NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186  2ND WATCH; ĐÀO VIỆT HOÀNG: 0984888966 3RD: LÊ THÀNH KÔNG: 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
NGUYỄN HỮU HẠNH; 0962515960 VŨ ĐÌNH MINH- X2: 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
04:01 – 3.5M
15:46 – 0.6M
CAM PHA TIDE TABLE
04:00 -3.8M
15:39- 0.6M
QUANG YEN TIDE TABLE
04:00 -3.3M
16:30- 0.4M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 22H3015/1 00H00 CHÂU KHỨNG DAI MINH 4.2 182.50 28,529 HM1.1 – F0 TR
2 01H00 CHÂU KHỨNG DAI MINH 4.2 182.5 28,529 F0 – C.TAU SEATEAM01.TP03                X1
3 22H3015/1 00H00 TÙNGA NAVIOS MAGELLAN II 14.52 228.90 44,120 F0 – HM2.6 TR
4 05H30 HƯNG SƠN MAGIC SUN 6.50 225.00 40,570 CL4 – F0 CLUC.NM6.CL6HT H1 – H6
5 07H00 THẮNGA TRUONG MINH SEA 6.3 190.00 31,696 F0 – SD H6 – TL – X2
6 08H00 SƠN NHA BE 06 6.6 107.48 4,158 F0 – HM1.1         H6 – H2
7 06H00 THANHB LINH RIZHAO EXPRESS 7.3 203.50 46,647 HM2.4 – CL5 HL8 – NM6 – CL6         H6 – X3
8 04H00 THANHB LINH GREEN PEGASUS 9.6 179.98 32,957 CL5 – F0 HL8 – NM6 – CL6 X1 – H6
9 08H00 HƯNG CLIPPER BRUNELLO 8.7 196.00 34,492 HP2 – F0        H6 – H2
10 04H00 05H00 KIÊN ĐỨC DAI TAY DUONG 36 5.0 91.94 2989 HM1.5 – CL1 HG H2      –     X3
11 04H00 06H00 THẮNGB LONG TAN 79 6.7 97.12 2,980 HN1.7 – HN1.2 NM8 X2 – TL – X2
12 09H30 11H00 TRUỜNG IVY UNICORN 6.8 186.48 31572 F0 – SD H1 – H6TL – X2
13 12H00 HIẾU VINASHIP DIAMOND 6.0 153.5 14397 F0 – HM2.1          H6 – H1
14 10H00 HIỆU HOANG SA 268 3.4 99.38 3329 HG – F0 H1
15 09H30 11H00 HIẾU VINASHIP STAR 9.7 158.00 15438 HL3.1 – F0 H1     H6
16 15H00 16H30 C PETROLIMEX 14 8.0 128.60 8542 F0 – HM1.6 H2 – H6 – H2
17 18H30 19H30 NAM PETROLIMEX 15 7.0 159.90 13468 F0 – HM1.5  H1
18 15H00 16H00 CHÂU PARADISE ISLAND 6.4 189.99 32370 F0 – SD H2 – H6 – H2
19 12H00 HIỆU HOANG SA 268 3.4 99.38 3329 F0 – HN1.1                 TL
20 19H00 TÙNGA BLC FRIST 7.5 229.00 46,479 CL7 – F0 CLUC.HL8.CL6 X2 – H6 – H1
21 14H00 HIỆU LONG TAN 79 6.7 97.12 2,980 HN1.2 – F0 NM8                  TL
22 15H00 16H00 ANH T&T GOLD 5.9 167.20 15884 F0 – HM2.2 H2 – H6 – H2
23 20H00 22H00 THANHB TÙNGD IVY UNICORN 6.8 186.48 31572 SD – HN1.5 TR     –     X2
24 18H30 21H00 MƯỜI TIỄN BMC COSMOS 5.0 111.7 5691 HL1.4 – F0 H1
25 18H30 20H00 THẠO THUAN PHONG 18 2.7 79.95 2707 F0 – HM2.6 H1
26 20H00 22H00 ĐÔNG HOANG SA 268 4.0 99.38 3329 HN1.1 – HN1.7CM NM8 TR     –     X2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
HOANG SA 268 FAREAST HARMONY TAI STAR MSC CARINA KAMBOS