Kế Hoạch Điều Động Ngày 15 Tháng 01 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH: PHẠM CƯỜNG THAI : 0904135306  2ND WATCH; NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186 3RDWATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐỖ MẠNH HÀ : 0987519025 ĐÀO VĂN KHIÊN- X1: 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
03:01 – 3.3M
15:09 – 0.8M
CAM PHA TIDE TABLE
04:00 -3.8M
15:11- 0.8M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 21H00/14 00H00 THẮNG A KAMBOS 9.5 199.90 36,353 HN2.13 – HN1.8 TL – X3
2 00H00 01H00 ĐĂNG ATN GLORY 5.4 143.00 14,436 FO – HM1.2 H1 – H6 – H1
3 06H30 08H00 HÀ A PRINCESS LILY 8.2 199.96 41,471 FO – HM2.2 H1 – H6 – H1
4 14H00 KIÊN ĐỨC HAI PHUONG SUN 6.2 91.00 2,551 HG – FO TR
5 09H00 10H00 HANH TIỄN TAY SON 1 7.0 136.40 8,216 HL3.2 – FO H2
6 08H00 THẠO THẾ TIEN THANH 68 3.4 74.36 1,861 HG – FO H2          H1
7 14H00 14H30 HIỆU TÙNG D MING XIANG DA 1 7.9 100.59 6,275 HL1.3 – FO TR
8 09H00 11H00 BÌNH LONG TAN 168 6.3 91.94 2684 FO – HM1.3 H2
9 14H00 15H00 TRƯỜNG MT DAI MINH 4.2 182.50 28529 HM1.3 – HM1.1 TR
10 02H30 04H00 HƯNG THANH A TAI STAR 12.2 199.98 35318 FO – HN1.6 H2 – H6 – TL
11 09H00 10H00 KHOÁI BMC CALYPSO 5.4 154.35 14951 FO – HL3.5 H2
12 14H00 15H00 THANH B RIZHAO EXPRESS 7.3 203.5 46,647 F0 – HM2.4 TR
13 18H30 20H00 THẮNG A SITC TAISHAN 11.1 189.99 32,315 HN1.5 – F0 TL      H6
14 19H00 HÀ A SƠN GLOBAL DIAMOND 9.4 153.78 20,395 CL3 – F0 NM6.CL6 X1         H2
15 11H00 12H00 QUYỀN THẾ LONG TAN 79 3.8 97.12 2,980 HN1.1 – HN1.7CM NM8 TL
16 20H30 21H00 TRƯỜNG HIẾU JR SPRING 6.8 228.38 44,452 HM2.1 – CL3 CLUC.NM6.CL6HT  H1 – X1
17 20H30 21H30 HƯNG NAM PRINCESS LILY 8.2 199.96 41,471 HM2.2 – CL6MF HL8.CL6.NM6 H1 – X1
18 20H30 21H00 HÀ B ATN GLORY 5.4 143 14,436 HM1.2 – HL3.6 H1
19 20H30 22H30 MƯỜI LONG TAN 168 6.3 91.94 2684  HM1.3 – CL1 HG H1          X1
20 22H30 ĐÔNG HOÀNG SA 268 3.4 99.38 3329 CL1 – HG HG X1         H2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
LONG TAN 79 TAI STAR MSC CARINA KAMBOS