Kế Hoạch Điều Động Ngày 14 Tháng 01 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH: PHẠM CƯỜNG THAI : 0904135306  2ND WATCH; NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186 3RD: LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
TRẦN VĂN MƯỜI : 0987903066 NGUYEN VAN SAN – X3: 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
02:29 – 3.0M
14:39 – 1.0M
CAM PHA TIDE TABLE
03:00 – 3.3M
14:55 – 1.1M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 01H00 02H00 CHÂU HIẾU KN FUTURE 4.0 189.99 32,376 CTAU – SN SEA TEAM01.TP02  X2
2 08H00 QUYỀN TÙNG D PETROLIMEX 14 6.2 128.60 8,542 B12 – FO P.CL6  TL     –     H1
3 14H30 LINH HẠNH UNICORN 7.83 136.90 13,069 CL2 – FO CL8.NM6  X3     –     H2
4 06H00 07H00 SƠN JINGANG MOUNTAIN 5.0 151.00 10,360 FO – HM1.1  H1 – H6 – H2
5 01H00 TÙNG A THẮNG B EVER AMPLE 9.9 199.10 40,245 CL6 – FO HL8.CL6.NM6  X3     –     H1
6 06H00 07H00 TRƯỜNG JR SPRING 6.8 228.38 44,452 FO – HM2.1  H1 – H6 – H2
7 02H30 THẠO THẾ DAI TAY DUONG 25 3.6 91.94 2,989 HG – XMHL NM6  TL
8 01H00 01H30 HÀ A LEONARDO 7.1 199.98 36,177 HM2.2 – HL1.1  H1
9 01H00 02H30 THANH B BLC FRIST 9.0 229.00 46,479 HL2 – CL7 CLUC.HL8.CL6  H1     –    X3
10 06H00 07H00 HÀ C BMC COSMOS 5.4 111.7 5,691  HM1.6 – HL1.4  H1    –     H2
11 03H00 HIỆU TIỄN JAYA OCEAN 4.7 102.51 4,275 CL1 – F0 HG.H8  H8 – H2
12 05H00 HIỆU TIỄN W.BLOSSOM 5.0 117.6 6,445 HL1.5 – F0          H2 – H2
13 08H30 CỬU VANDON SEA 7.1 99.92 4,724 HG7.2 – F0  TL – H1
14 10H00 CỬU VIET THUAN 568 3.5 112.69 4,565 F0 – XMTL H8.CL8         H1 – H8
15 08H00 KIÊN ĐỨC HOANG SA 268 6.8 99.38 3,329 HG – CL1 HG  TL     –     X3
16 21H00 23H00 THANH B MANDARIN DALIAN 12.6 189.99 32,969 HN1.8 – FO TL – H6 – H1
17 16H00 17H00 CHAU HIẾU MSC CARINA 10.85 253.51 62,704 HM2.4 – F0 H1
18 18H00 CHAU HIẾU MSC CARINA 10.85 253.51 62,704 F0 – HN1.7 HL TKV                 H1
19 20H00 21H30 DONG DAI TAY DUONG 36 5.0 91.94 2,989 F0 – HM H2
20 20H00 21H00 KHỨNG JINGANG MOUNTAIN 5.0 151.00 10,360 HM1.1 – HL H2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
LONG TAN 79 SITC TAISHAN MSC CARINA MANDARIN DALIAN