Kế Hoạch Điều Động Ngày 18 Tháng 01 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG :  0918636186  2ND WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 3RD WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
PHẠM CÔNG CỬU : 0947376859 MR MINH – X2 : 0949868128
QUANG YEN TIDE TABLE
05:00 – 3.5M
17:50 – 0.2M
HON GAI TIDE TABLE
05:00 – 3.8M
17:17 – 0.4M
CAM PHA TIDE TABLE
05:04 – 4.2M
16:53 – 0.4M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 05H30 06H00 CHÂU OPERA WHITE 7.6 203.5 46,422 HM2.1 – CL7 CL8.HL8.Cluc H1     –     X2
2 05H00 B PETROLIMEX 15 5.6 159.99 13,468 B12 – F0 P.Cluc H2     –     H1
3 06H00 THẮNGA PETROLIMEX 18 10.8 175.9 25,400 HM1.4 – B12 P.Cluc         TL –  TR
4 08H30 10H00 HẠNH TIỄN NHA BE 06 6.6 107.48 4,158 HM1.1 – B12 P H2     –     TR
5 01H30 03H00 KHOÁI PRINCE RUPERT 5.2 139.92 11,767 F0 – HM1.2 TL
6 04H00 THẮNGA U WIN 6.0 185.74 26,062 HL3.1 – F0         TL
7 08H30 09H00 HƯNG AUDREY SW 6.0 175.53 19,819 HM1.5 – HL1.2 H2
8 12H00 THẠO ĐỨC DAI TAY DUONG 36 3.5 91.94 2,989 CL1 – F0 HG X2 – H1 – TR
9 13H00 15H00 HIẾU JINGANG MOUNTAIN 8.2 151 10,360 HL3.4 – F0 H1 – H1
10 02H30 04H00 A KAMBOS 13.3 199.9 36,353 HN1.8 – F0 X3     –     TR
11 08H30 10H30 TUẤT VINASHIP GOLD 4.6 136.4 8,216 F0 – HM1.4 H2
12 08H30 10H00 KIÊN THUAN PHONG 18 6.45 79.95 2,707 HM2.6 – F0 H2
13 05H30 06H00 TÙNGA MBA ROSARIA 11.35 229 51,255 HM2.5 – HP3 H1
14 01H30 02H30 THẮNGA DL OLIVE 10.0 180.3 23,524 HP3 – F0 TL – TL
15 05H30 07H00 HAC TRUONG MINH STAR 5.2 118.83 6,649 HM1.2 – HL1.3 H1
16 09H00 10H30 MƯỜI HOANG SA 268 7.5 99.38 3,329 HN1.7CM – HN1.4 NM8 H1
17 19H00 HIẾU BMC CALYPSO 9.65 154.35 14951 HL3.5 – F0         H1
18 15H30 17H00 A WILD ROSE 6.0 189.80 27,989 F0 – HM1.1 TR
19 15H30 17H00 QUYỀN HAI PHUONG OCEAN 3.7 91.13 2,551 F0 – HM1.3 TR
20 22H00 23H30 THẮNGA TAI STAR 6.0 199.98 35,318 HN1.6 – F0 TR     –      X2
21 23H30 HƯNG SOUTERN TREASURE 7.13 210 49,702 F0 – HM2.5          TL – H2
22 21H00 22H00 HƯNG BAO HE LING 6.0 189.9 28,780 HM2.1 – HL3.1 TL
23 21H00 22H00 HIỆU VINASHIP GOLD 4.6 136.4 8,216 HM1.4 – HL3.4 TL     –     H2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
TRUONG AN 125 TRUONG MINH SEA HOANG SA 268 IVY UNICORN TAI STAR MSC CARINA