Kế Hoạch Điều Động Ngày 16 Tháng 12 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG  : 0918943893  2ND WATCH :  ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 3RD WATCH :LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐÀO TRUNG KIÊN A : 0984829575 TÔ MINH THẮNG : 0976264689 MR SẢN – X3 : 0934385589
QUANG YEN TIDE TABLE
09:00 – 3.0M
21:59 – 1.0M
HON GAI TIDE TABLE
09:13 – 3.3M
21:20 – 1.1M
CAM PHA TIDE TABLE
10:00 – 3.5M
20:51 – 1.3M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 23H0015/12 01H00 B VIMC UNITY 4.0 153 14,851 F0 – SN TP02.TP03 TR – TP – X3
2 06H00 TÙNGD THANH PHAT 03 5.3 74.36 1,597 HG – CL2 H5     –     H2
3 04H00 05H00 TUẤT VW PEACE 6.6 97.61 5,997 F0 – CL5 HG H2     –     H2
4 07H30 09H00 A BLUE IONIAN 13.6 224.94 39,737 F0 – HL2 H5
5 03H00 CỬU MASAGANA 6.0 128.6 8,627 CL2 – F0 HG.NM6 H2     –     TR
6 04H00 06H00 HIỆU NHA BE 06 6.3 107.48 4,158 HM1.4 – B12 P H2     –     H2
7 21H00 THẮNGA FENG MAY 6.5 229 46,990 CL7 – F0 CL6.HL8.Cluc X3 – TP – H5
8 10H00 TIỄN TRONG TRUNG 89 3.5 89.9 1,830 PVOIL – HG HG TR
9 14H00 16H00 LINH ASIA ENTER PRISE 10,7 184.9 25,676 F0 – HP2 H2 – TP
10 19H00 20H00 THẠO NHA BE 11 6,6 109,6 4,552 F0 – HL TR
11 18H00 LINH STELLAR STREAM II 10.68 199.99 40,253 HM2.2 – F0          TP – H2
12 19H00 21H00 ĐĂNG PETROLIMEX 20 8.5 146.6 11,662 F0 – HM1.2 TR
13 19H00 ANH THANH PHAT 03 3.2 74.35 1,597 CL2 – HG X3     –     H2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
HENG HUA DSI PEGASUS AQUAHOPE