Kế Hoạch Điều Động Ngày 15 Tháng 12 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG  : 0918943893  2ND WATCH :  ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 3RD WATCH : PHẠM CƯỜNG THÁI : 0904135306
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
LÊ ĐÌNH THẠO : 0944455528 TÔ MINH THẮNG : 0976264689 MR SẢN – X3 : 0934385589
QUANG YEN TIDE TABLE
08:24 – 3.3M
21:25 – 0.7M
HON GAI TIDE TABLE
09:00 – 3.5M
21:00 – 0.9M
CAM PHA TIDE TABLE
09:09 – 3.8M
20:34 – 1.0M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 01H00 HIỆU TÙNGD NEW ALLIANCE 9 4.0 114.11 7,673 HG7.1 – F0 H2
2 03H00 HIỆU TÙNGD NEW ALLIANCE 9 3.5 114.11 7,673 F0 – SN TP02.TP03                 X3
3 05H00 07H00 THANHB EVER GLORY 7.0 199.9 40,169 F0 – CL3 CL6.NM6.HL8 H2 – TP – X1
4 10H00 11H00 TÙNGA PETROLIMEX 16 10.7 183.2 29,188 F0 – B12 P.Cluc H2           X3
5 06H00 08H00 THẮNGA HAI NAM 86 4.2 179.99 21,385 C.TAU – F0 TP02.TP03 X3 – TP – H2
6 10H00 12H30 KIÊNA TRONG TRUNG 89 4.6 89.9 1,830 F0 – PVOIL HG H2    TP-     X3
7 05H00 TRƯỜNG AURORA LIGHT 10.5 203.5 46,422 CL3 – HM2.1 CL6.NM6.HL8 X1 – TP – H2
8 05H00 06H00 C TOYO HOPE 6.0 108.2 7,156 F0 – CL1 HG H2 – TP –  X1
9 03H30 04H00 HIẾUA YAO TU 7.8 199.89 31,060 HL1.1 – F0 TP     –     H2
10 10H00 10H30 THANHA CLIPPER FAIR 6.8 199.9 36,426 HL1.2 – F0 H2      TP –  H2
11 14H00 14H30 NAM AURORA LIGHT 10,45 203,5 46,422 HM2,1  –    F0 H2
12 21H00 TUẤT ES RIGHT 5,4 99,6 5,031 B12  –    F0 P X3      –      H2
13 14H00 BÌNH MY HUNG 7,2 102.79 4.089 HG7,3  –   F0 H2
14 21H30 22H00 NAM PANORAMA 6,5 228,99 44,261 HL3.3  –   F0 H2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
HENG HUA DSI PEGASUS AQUAHOPE