Kế Hoạch Điều Động Ngày 14 Tháng 12 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG  : 0918943893  2ND WATCH :  ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 3RD WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
VŨ VĂN TUẤT : 0962002298 TÔ MINH THẮNG : 0976264689 MR KHIÊN – X1 : 0918942878
QUANG YEN TIDE TABLE
08:00 – 3.4M
20:52 – 0.5M
HON GAI TIDE TABLE
08:00 – 3.7M
20:31 – 0.7M
CAM PHA TIDE TABLE
08:28 – 4.0M
20:07 – 0.7M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 21H3013/12 00H00 TRƯỜNG HENG HUA 5.5 189.8 27,011 F0 – HN1.3 TR – TA.TL – X3
2 01H00 HẠNH THẾ PETROLIMEX 15 5.6 159.99 13,468 B12 – F0 P.Cluc X3     –     TR
3 02H00 C YOSHIN 8.2 135 7,521 XMTL – F0 NM6.CL8 H2     –     TR
4 05H00 HIẾUA JIN JI 11.1 189.99 33,036 HP1 – F0         TA – TR
5 05H00 CỬU NHA BE 11 5.0 109.6 4,552 B125000 – F0 P X3     –       TR
6 12H30 14H00 NAM WORLD PRIZE 7.1 199.9 34,762 F0 – HP4 H2 – TA – H2
7 05H00 06H00 TÙNGD SHI XING 2.2 44.01 365 F0 – HG H5
8 05H00 08H00 QUYỀN MASAGANA 8.7 128.6 8,627 F0 – CL2 HG.NM6 H5
9 05H00 06H00 THANHA ITAMOS 12.4 199.9 35,596 HP3 – F0 H5
10 15H00 16H00 TÙNGA STAR AQUARIUS 6.5 198 34,255 F0 – HL3.1 TR  -TR
11 09H00 10H00 A PETROLIMEX 18 7.5 175.9 25,429 HM2.1 – F0 H2
12 15H00 19H00 BÌNH ES RIGHT 6.55 99.6 5,031 F0 – B125000 P TR     –     X1
13 09H00 10H00 HAB VTB ACE 5.5 158.5 15,354 HL3.6 – HL3.7 H2
14 12H30 14H00 THUẬN HTK LUCKY 9.86 169.26 16,966 HL3.5 – F0 H2  –  TA –  H2
15 16H30 TRƯỜNG TIỄN STAR CRIMSON 6.5 199.89 34,776 CL5 – F0 CL6.NM6.HL8 X1 –          TR
16 04H00 THẾ THANH PHAT 03 5.3 74.36 1,597 F0 – HG           TR – H2
17 23H00 TÙNGA BBG KUNANTAN 9.2 228.9 43,987 HL2 – CL6 HL,CLUC.CL6,HT           TA –  X1
18 20H00 TIỄN NHA BE 06 6.6 107,48 4,158 F0 – HM1.4           TA
19 16H00 KIÊN ROYAL 16 7.1 90,98 2,999 HG – F0 H5    –          TR
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
HENGHUA DSI PEGASUS AQUAHOPE