Kế Hoạch Điều Động Ngày 17 Tháng 12 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG  : 0918943893  2ND WATCH :  ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 3RD WATCH :LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
HOÀNG MINH TÙNGD : 0965427068 TÔ MINH THẮNG : 0976264689 MR SẢN – X3 : 0934385589
QUANG YEN TIDE TABLE
09:00 – 2.8M
22:30 – 1.3M
HON GAI TIDE TABLE
10:00 – 3.0M
21:10 – 1.4M
CAM PHA TIDE TABLE
11:00 – 3.1M
20:45 – 1.6M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 23H3016/12 00H30 THANHB REGNO MARINUS 7.4 210 43,708 F0 – CL6MF CL6.NM6.HL8 H5     –     H2
2 05H00 BINH NHA BE 06 4.5 107.48 4,158 B12 – F0 P TR     –     H2
3 04H00 C TOYO HOPE 6.0 108.2 7,156 CL1 – F0 HG H2
4 02H00 04H00 KHOÁI DSI PEGASUS 11.6 199.99 34,551 HN1.6 – F0 X3 – TL – X3
5 12H00 HƯNG AFRICAN JACANA 7.6 197 33,193 CL4 – F0 CL6.NM6.HL8 X3 – TP – H2
6 14H00 14H15 CỬU NHA BE 11 6.6 109.6 4,552 HL1.3 – B12 P H5      –    X3
7 11H00 13H00 TRƯỜNG JIN HANG ZHENG BANG 7.1 229 44,737 F0 – CL4 CL6.NM6.Cluc H2 – TP – X3
8 19H30 21H00 HIỆU THẾ JOYO 2 5,2 99,92 4,724 F0 – XMTL HG TR     –     H2
9 19H30 20H30 THẠO DOLPHIN 21 5.0 100.64 6,154 F0 – HG TR     –     H2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
HENG HUA AQUAHOPE