Kế Hoạch Điều Động Ngày 18 Tháng 12 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966  2ND WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186 3RD WATCH :PHẠM HÙNG CƯỜNG  : 0918943893
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
PHẠM VĂN TIỄN : 0973805686 TÔ MINH THẮNG : 0976264689 MR SẢN – X3 : 0934385589
QUANG YEN TIDE TABLE
09:30 – 2.4M
20:00 – 1.7M
HON GAI TIDE TABLE
10:22 – 2.6M
20:31 – 1.8M
CAM PHA TIDE TABLE
12:00 – 2.6M
19:55 – 2.0M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 11H00 13H30 THẮNGA BULK PARAGUAY 6.3 199.98 35,847 F0 – HP3 H2 – TP – H2
2 00H00 01H00 HIẾUA SƠN HONG LONG ZHI XING 11.9 199.94 31,198 F0 – HL1.1 H5     –     TR
3 11H00 12H00 KHỨNG TAO ACE 5.8 158.15 15,289 F0 – CL3 CL6.NM6 H2 – TP – X1
4 02H30 CHÂU BBG KUANTAN 7.4 228.9 43,987 CL7 – F0 CL6.HL8.Cluc X1     –     H5
5 06H00 A PETROLIMEX 16 8.0 183.2 29,188 B12 – HM1.4 P.Cluc TR – TP
6 04H00 06H00 C PETROLIMEX 12 8.0 128.6 8,542 F0 – B12 P.CL6 H2     –     TR
7 11H00 CỬU NHA BE 11 5.0 109.6 4,552 B12 – F0 P X1     –     H2
8 11H00 THANHB EVER GLORY 10.1 199.9 40,169 CL3 – F0 CL6.NM6.HL8 X1     –     H2
9 07H00 08H00 HƯNG STINGRAY 4.2 189.99 33,044 C.TAU – F0 ST01.TP03 X1
10 04H00 05H00 HIỆU YUN SHENG 5.7 120 5,702 F0 – CL1 HG.NM6 H2 – TP – H2
11 11H00 HƯNG STINGRAY 5.0 189.99 33,044 F0 – HL1.3                H2
12 09H00 A CRYSTAL 7.75 210 52,906 F0 – CL7 CL6.NM6.HL8         TP – X1
13 18H30 19H30 KHOÁI ABIGAIL 10.6 199.98 34,794 F0 – HP1 H2 – TP – H2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
HENG HUA AQUAHOPE