Kế Hoạch Điều Động Ngày 19 Tháng 12 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST. WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0965088390 2ND WATCH: NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG: 0918636186 3RD WATCH: PHẠM HÙNG CƯỜNG: 0918943893
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
VŨ HỮU ĐỨC: 0978918007 VŨ ĐÌNH MINH: 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
07:11 – 2.2M
17:51 – 1.9M
CAM PHA TIDE TABLE
03:00 – 2.4M
17:24- 2.0M
QUANG YEN TIDE TABLE
16:20 – 1.7M
15:35 – 1.4M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 09H30 TUẤT VW PEACE 5.5 97.61 5,997 CL5 – FO HG X2     –    H2
2 05H00 07H30 TÙNG D TONG MAO 16 5.7 96.90 2,930 FO – HM1.1 H5
3 05H00 06H00 CHÂU STAR MACARENA 13.4 229.00 43,301 FO – HL3.3 H5
4 07H00 08H00 THẮNG A HTK MIGHTY 4.0 194.00 33,084 CTAU – FO TP02 – ST01 X2 – TP – H2
5 09H00 11H00 NAM PACIFIC INTEGRTY 6.5 189.99 31,767 FO – HN1.6 H2 – TP.TL – X2
6 13H00 TIỄN PETROLIMEX 12 6.2 128.60 8,542 B12 – HL1.2 P – CL6 X2    –     TR
7 13H30 15H00 THANH A PETROLIMEX 16 8.0 183.22 29,188 HM1.4 – FO TR
8 15H00 HÀ C JOYO 2 7.7 99.92 4,724 XMTL – FO HG H2    –     TP
9 08H00 THẾ THANH PHAT 01 3.2 69.85 1,080 HG – FO H2
10 09H00 11H30 THẠO MARIANNA 28 4.8 118.89 6,051 FO – HM2.1 H2 – TP – H2
11 01H00 03H00 HƯNG AQUAHOPE 8.7 288.97 89,728 HN1.7 – FO NM8 X3 – TL – X3
12 09H00 CỬU TRONG TRUNG 89 3.5 89.90 1,830 HG – F0 H2
13 10H00 TÙNG D TONG MAO 16 5.7 96.90 2,930 HM1.1 – CL5 HG                X2
14 20H30 21H30 THANH B HIẾU A UNIVERSAL GLORIA 8.24 228.93 48,191 F0 – CL6 CLUC.HL8.CL6 H5     –    X3
15 20H30 22H00 THẮNG B WOOHYUN HOPE 9.2 131.90 11,481 F0 – HL H5     H2
16 20H00 HÀ A KHOÁI REGNO MARINUS 10.1 210.00 43,708 CL6 – F0 HL8.CL6.NM6 X2                 H5
17 20H30 21H30 HƯNG HIỆU SCARLETT MANX 3.6 199.99 35,606 SN – CTAU 1 ST1.TP2.TP3 X2
18 23H30 THẮNG B MARIANNA 28 4.8 118.89 6,051 HM2.1 – FO         H2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
HENG HUA PACIFIC INTEGRTY