Kế Hoạch Điều Động Ngày 20 Tháng 12 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST. WATC: LÊ THÀNH KÔNG: 0905691888 2ND WATCH: TÔ MINH THẮNG: 0976264689 3RD WATCH: PHẠM HÙNG CƯỜNG: 0918943893
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
TĂNG VĂN THẾ: 0398883444 NGUYỄN VĂN SẢN: 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
02:23 – 2.4M
15:14 – 1.6M
CAM PHA TIDE TABLE
02:28 – 2.9M
12:46- 1.6M
QUANG YEN TIDE TABLE
02:00 – 2.2M
15:35 – 1.4M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 07H00 TÙNG D TIỄN SHI XING 2.2 44.01 356 HG1 – F0 H2
2 08H00 ĐĂNG TAO ACE 6.3 158.15 15289 CL3 – F0 CL8 – NM6 X3           H2
3 09H00 11H30 HIỆU NHA BE 09 6.6 105.97 4,250 F0  – B12 P TR            X3
4 09H00 09H30 LINH HONG LONG ZHI XING 10.4 189.99 31189 HL1.1 – F0 TR
5 09H30 TIỄN TÙNG D LONG TAN 03 3.9 91.94 2999 F0 – XMHL CL8        H2
6 20H00 SON GOLDEN STAR 4.5 169.26 16978 F0 – SN         H6     X3
7 16H00 16H30 TUẤT PETROLIMEX 12 6.2 128.6 8542 HL1.2 – F0 H2
8 17H30 18H30 SƠN WORLD PRIZE 10.7 199.99 34,762 HP4 – F0 H6    H6
9 19H30 20H30 THAO VINACOMIN HA NOI 3.0 116.5 5,570 F0 – HG7.2 TR              H2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
HENG HUA PACIFIC INTEGRTY