Kế Hoạch Điều Động Ngày 21 Tháng 12 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966  2ND WATCH :TÔ MINH THẮNG : 0976264689 3RD WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
PHẠM CÔNG CỬU : 0947376859 MR MINH – X2 : 0949868128
QUANG YEN TIDE TABLE
02:00 – 2.7M
15:36 – 1.0M
HON GAI TIDE TABLE
02:29 – 2.9M
14:00 – 1.2M
CAM PHA TIDE TABLE
03:00 – 3.4M
13:51 – 1.1M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 02H30 04H00 HIẾU A HENG HUA 11.6 189.8 27,011 HN1.3 – F0 X3    TL.H6     TR
2 05H00 06H00 HANH VINASHIP DIAMOND 5.3 153.5 14,397 F0 – HL3.4 H5 –  H5
3 07H00 HANH PETROLIMEX 15 7.0 159.99 13,468 F0 – B12 P.CLUC           H5        H5
4 07H00 BINH NHA BE 09 4.8 105.97 4,250 B12 – F0 P H2                  H5
5 14H00 15H00 HA C NHA BE 11 6.6 109.6 4,552 F0 – B125000 P TR                   H2
6 06H00 TUNG D LONG TAN 03 6.3 91.94 2,999 XMHL – F0 CL8 H2                   TR
7 05H00 06H00 KHUNG ALAM SURIA 9.7 170.7 17,986 F0 – HL3.5 H5                   TR
8 14H00 14H30 KHOAI STAR AQUARIUS 11.2 198 34,255 HL3.1 – F0 TR
9 07H00 HIỆU YUN SHENG 5.0 120 5,702 CL1 – F0 HG.NM6 H2                   H5
10 10H00 10H30 THANG A BLUE IONIAN 6.9 224.94 39,737 HL2 – F0 H2       H6       H2
11 18H30 19H00 THANH B STINGRAY 6.0 189.99 33,044 HL1.3 – F0 H5
12 19H30 21H00 TIỄN QUANG ANH GM 5.8 91.94 2,971 F0 – PVOIL HG TR                    X2
13 19H30 22H00 TUẤT GAS EASTERN 4.2 99.93 4,490 F0 – C.TAU TP02.TP03.ST01 TR        H6       X2
14 19H30 22H00 HÀ A MAPLE GATE 6.5 199.98 35,834 F0 – HL3.1 TR
15 15H00 THẠO TONG MAO 16 5.0 96.9 2930 CL5 – CL1 HG X2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
PACIFIC INTEGRTY