Kế Hoạch Điều Động Ngày 22 Tháng 12 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966  2ND WATCH :TÔ MINH THẮNG : 0976264689 3RD WATCH :LÊ THÀNH KÔNG  : 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
TRẦN TRỌNG HIẾU : 0934398836 MR MINH – X2 : 0949868128
QUANG YEN TIDE TABLE
03:00 – 3.1M
16:00 – 0.6M
HON GAI TIDE TABLE
03:04 – 3.4M
14:38 – 0.8M
CAM PHA TIDE TABLE
04:00 – 3.9M
14:53 – 0.6M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 23H0021-12 00H30 THANG A PACIFIC TAMERIANE 10.5 182.5 29,513 F0 – CL5 HL8.CL6 H5      H6        H2
2 12H00 KIÊN A QUANG ANH GM 3.7 91.94 2,971 PVOIL – F0 HG H5                   H2
3 19H00 HƯNG JIN HANG ZHENG BANG 9.5 229 44,737 CL4 – F0 CLUC.NM6.CL6HT H2                  TR
4 19H30 21H00 THANH B EFESSOS WAVE 13.1 229 47,984 F0 – HL2 H5                   TR
5 06H30 08H00 SON SUN GOLD 6.0 185.74 26,060 F0 – HM1.4 H2      H2
6 06H30 07H00 MUOI MERCURY 5.9 148.85 13,865 HL1.5 – F0 H2                    H6
7 23H0021-12 00H00 BINH STAR 15 4.0 111.54 4,133 F0 – XMHL NM6.HG H5      H6         H2
8 22H30 HA A CRYSTAL 10.7 210 52,906 CL7 – F0 HL8.NM6.CL6 H2                     H5
9 01H00 02H00 HIẾU A BULK PARAGUAY 12.38 199.98 35,847 HP3 – HM2.6 TR                     H5
10 01H00 03H30 THANH B AFRICAN AVOCET 13.05 199.98 34,769 F0 – HN1.7 TR      H6.TL     X2
11 09H00 SON BULK PARAGUAY 12.38 199.98 35,847 HM2.6 – F0            H2          H6
12 20H00 THẮNG B THE VINASHIP STAR 5.0 158.5 15,438 F0 – HG7.3            TR          H2
13 08H30 10H30 HÀ C MANH HAI PHAT 36 2.6 79.8 2,109 HN2.20 – HN1.7CM X2        TL
14 12H00 CỬU NHA BE 11 5.0 109.6 4,552 B12 – F0 P H5                     H2
15 19H00 ANH PETROLIMEX 15 5.6 159.9 13,468 B12 – F0 P.Cluc H2                    TR
16 23H00 TÙNGD TONG MAO 16 3.5 96.9 2,930 CL1 – F0 HG H2                     H5
17 18H00 THẾ THANG B TIEN THANH 68 3.4 74.36 1,861 HG – F0 H2       TR
18 21H00 TIỄN VINACOMIN HA NOI 6.9 116.5 5,570 HG7.2 – F0 H2                     TR
19 20H00 22H00 NAM SEAMEC NIDHI 6.5 189.9 32,929 F0 – FN3 NM8 H6       TL          H2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
PACIFIC INTEGRTY AFRICAN AVOCET