Kế Hoạch Điều Động Ngày 23 Tháng 12 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966  2ND WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689 3RD WATCH : LÊ THÀNH KÔNG  : 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
TRẦN BÁ ĐÔNG : 0389127932 MR SẢN – X3 : 0934385589
QUANG YEN TIDE TABLE
03:19 – 3.5M
16:45 – 0.3M
HON GAI TIDE TABLE
04:00 – 3.8M
15:33 – 0.4M
CAM PHA TIDE TABLE
04:23 – 4.3M
15:56 – 0.3M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 11H00 12H00 MƯỜI PETROLIMEX 20 8.5 146.6 11,662 HM1.2 – B12 P.Cluc H2                   X3
2 11H00 12H00 KHỨNG NEW GOLD 5.9 167.2 15,884 F0 – HL1.2 H2
3 11H00 13H00 KHOÁI ASIAN ENTERPRISE 7.2 184.93 25,676 HP2 – F0 H2
4 23H0022/12 01H00 HANH MANH HAI PHAT 36 5.4 79.8 2,109 HN1.7 – F0 X2        TL         H2
5 23H0022/12 01H00 THANG A SANCTUM 12.75 189.9 31,756 F0 – HN1.8 H2     H6.TL      H2
6 02H30 04H00 KIÊN A GOLD LUCKY 6.5 97 2,998 F0 – CL7 HG TR                     X3
7 03H00 CHAU UNIVERSAL GLORIA 10.27 228.93 48,191 CL6 – F0 CLUC.HL8.CL6HT H5                     TR
8 00H45 01H30 HIỆU GAS EASTERN 4.7 99.93 4,490 CT2 – SN TP02.TP03.ST1 X2
9 03H00 CUU STAR 15 6.7 111.54 4,133 XMHL – F0 NM6.HG H5                     TR
10 05H30 07H00 LINH YAO TU 6.0 199.89 31,060 F0 – FN4 NM8 H5     H6.TL      X3
11 13H30 14H30 DANG SUNRISE AUTUMN 5.9 139.91 13,069 F0 – CL1 HG.CL8 TR                      X3
12 02H30 04H30 HUNG OPERA WHITE 7.56 203.5 46,422 F0 – CL6 HL8.CL6.NM6 TR                      X3
13 16H00 17H00 THAO YONG DA 8 4.2 100.48 6,102 HM1.3 – F0 H2       H6         H2
14 13H30 14H30 BINH PIONEER GLORY 5.1 110.67 7,444 F0 – HL1.1 TR                     H5
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
SEAMEC NIDHI YAO TU PACIFIC INTEGRTY AFRICAN AVOCET SANCTUM