Kế Hoạch Điều Động Ngày 24 Tháng 12 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966  2ND WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689 3RD WATCH : LÊ THÀNH KÔNG  : 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
NGUYỄN MẠNH HÀB : 0961687555 MR MINH – X2 : 0949868128
QUANG YEN TIDE TABLE
04:10 – 3.9M
17:33 – 0.0M
HON GAI TIDE TABLE
05:00 – 4.1M
16:45 – 0.2M
CAM PHA TIDE TABLE
05:12 – 4.6M
17:00 – 0.1M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 22H3023/12 00H00 HUNG PATRIOTSHIP 14.5 297.98 93,079 F0 – HM2.6 NM6 H5        H6        TR
2 22H3023/12 01H00 TUNG A ALCYONE I 11.4 181.9 27,986 F0 – HP4 H5        H6        TR
3 22H3023/12 01H00 QUYEN 21 HAPPY 5.5 170 17,433 F0 – HG7.2 H5        H6        TR
4 03H00 04H30 THUAN PHUONG DONG 06 5.0 157.5 13,706 F0 – HP2 H2         H6       H2
5 04H30 06H00 TUNG D HIẾU B LENA + KIEV 3.2 87.38+20.4 3,779+140 HN1.2 – F0 KIEV X3         TL
6 07H30 09H00 TUAT NHA BE 09 6.6 105.97 4,250 F0 – B12 P TR                      H2
7 10H00 THANG B 21 HAPPY 5.5 170 17,433 HG7.2 – F0 H2                     H5
8 11H00 TUNG D HIẾU B LENA + KIEV 3.2 87.38+20.4 3,779+140 F0 – HM1.5 KIEV                           TR
9 07H30 09H30 THANH B KAPETAN SIDERIS 6.3 189.9 30,822 F0 – HN1.3 TR       H6.TL     X2
10 14H00 15H30 HANH PISKADOR 8.7 139.9 12,434 F0 – HL1.3 H5
11 18H00 20H00 KHỨNG WOOHYUN HOPE 5.5 131.9 11,481 HL3.1 – F0 H2
12 04H30 07H00 HA A PACIFIC INTEGRITY 12.7 189.99 31,767 HN1.6 – F0 X3         TL        X3
13 04H00 TRUONG PACIFIC TAMERLANE 9.0 182.5 29,513 CL5 – F0 HL8.CL6 X3         H6       H2
14 22H3023/12 00H00 NAM STAR MACARENA 7.1 229 43,301 HL3.3 – F0 H5         H6       TR
15 14H00 15H00 HÀ C LONG PHU 10 7.0 112.35 5,184 F0 – HM1.3 H5
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
SEAMEC NIDHI YAO TU KAPETAN SIDERIS AFRICAN AVOCET SANCTUM