Kế Hoạch Điều Động Ngày 25 Tháng 12 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689  2ND WATCH :LÊ THÀNH KÔNG  : 0905691888 3RD WATCH :ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐẶNG VĂN THẮNG : 0358504214 MR SẢN – X3 : 0949868128
QUANG YEN TIDE TABLE
05:04 – 4.1M
18:25 – 0.0M
HON GAI TIDE TABLE
05:22 – 4.4M
18:00 – 0.0M
CAM PHA TIDE TABLE
06:03 – 4.8M
18:04 – 0.1M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 06H30 KIÊN A HIẾU B GOLD LUCKY 4.1 97 2,997 CL7 – F0 HG X3                     TR
2 00H00 02H00 CHÂU YOUNG HARMONY 9.47 206.06 36,259 F0 – CL4 CL6.HL8.NM6 TR                      X2
3 06H00 07H30 TIỄN SISTER 12 9.0 98.17 5,551 F0 – HM1.6 H5        TR         TR
4 06H00 07H00 TUNG D VIET ANH 01 3.3 92.06 3,430 F0 – HG H5        TR         H2
5 07H00 THAO NHA BE 09 4.8 105.97 4,250 B125000 – F0 P X3                      TR
6 14H30 19H00 HÀ B PETROLIMEX 15 7.0 159.99 13,468 F0 – B12 P.CLUC H2       H5           X3
7 19H00 KHUNG PETROLIMEX 20 6.0 146 11,662 B12 – F0 P.CLUC X2                      H5
8 14H30 16H00 QUYEN ALAM SURIA 5.0 170.7 17,986 HL3.5 – F0 H2
9 14H30 16H00 THANH A RIVERTEC 6.1 179.9 20,763 F0 – HP4 H2        H6         H2
10 13H30 15H00 SON AFRICAN AVOCET 8.05 199.98 34,769 HN1.7 – HN1.5 X3        TL         X3
11 14H00 THE VIET ANH 01 3.3 92.06 3,430 HG – F0 H2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
SEAMEC NIDHI YAO TU KAPETAN SIDERIS AFRICAN AVOCET SANCTUM