Kế Hoạch Điều Động Ngày 26 Tháng 12 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689 2ND WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 3RD WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
MR KIÊN : 0902190994 MR MINH – X2 : 0949868128
QUANG YEN TIDE TABLE
06:00 – 4.1M
19:18 – 0.0M
HON GAI TIDE TABLE
06:12 – 4.4M
19:11 – 0.0M
CAM PHA TIDE TABLE
07:00 – 4.7M
19:05 – 0.2M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 06H30 THẮNG A OPERA WHITE 9.7 203.5 46,422 CL6 – F0 HL8.NM6.CL6 X2 – H6
2 00H00 02H00 TÙNG A PATRIOTSHIP 12.5 297.98 93,079 HM2.6 – F0 H5 – H6
3 03H00 TÙNG A PATRIOTSHIP 12.5 297.98 93,079 F0 – HN1.7 NM8         H5 – X2
4 00H00 00H30 HIỆU PIONEER GLORY 9.5 110.6 7,444 HL1.1 – F0 H5 – H6 – H5
5 00H00 02H00 HIẾU A HPC FUTURE 5.0 179.9 20,767 F0 – CTAU1TL ST1.TP3 H5 – H6 – X3
6 03H30 05H30 THANH B JOY 13.5 229 43,498 F0 – HL3.3 TR – H6 – TR
7 04H00 ANH SUNRISE AUTUMN 7.1 139.91 13,069 CL1 – F0 HG.CL8 X2 – H6 – TR
8 02H00 04H00 LINH MAPLE MARINA 5.0 186.4 22,662 CTAU1TL – F0 ST1.TP3 X3 – H6 – H2
9 05H00 06H30 HÀ A KM HAKATA 13.7 234.98 50,626 F0 – HM2.6 H2 – H6 – H2
10 CANCEL 09H30 HƯNG YOZAN 8.5 209.99 49,551 F0 – CL3 HL8.NM6.CL6 H2 – H6 – H2
11 05H00 08H00 CỬU THẾ FS BITUMEN NO.1 6.0 105.5 4,620 F0 – CL1 HG.NM6 H2 – H6 – X2
12 05H00 06H00 TRƯỜNG STENIA COLOSSUN 12.4 197 33,096 F0 – HN1.6 H2 – H6 – H5
13 03H30 04H00 NAM ABIGAIL 6.2 199.98 34,794 HP1 – HM2.2 TR – H6 – TR
14 02H00 03H00 CHÂU SCARLETT MANX 5.2 199.9 35,606 CTAU1HL – F0 ST1.TP3 X3
15 00H00 02H00 THANH A MAPLEGATE 11.85 199.98 35,834 HL3.1 – F0 H5 – H6 – H5
16 06H00 CHÂU SCARLETT MANX 6.0 199.9 35,606 F0 – HL3.5                 TR
17 12H30 14H00 ĐĂNG VINASHIP DIAMOND 9.6 153.5 14,397 HL3.4 – F0 TR    TR
18 12H30 13H30 SON THOR INSUVI 6.5 182.87 30,051 F0 – HL1.1 TR            H2
19 12H30 13H30 BINH DONG THINH 3.5 98.17 5,552 HL1.4 – F0 TR      H6
20 16H00 ĐĂNG NEW GOLD 5.9 167.2 15,884 HL1.2 – HL3.6           TR        TR
21 12H30 15H00 TUAT BINH MONTOK 5.2 111.29 7,320 F0 – XMTL HG.NM6 TR       H6       H2
22 13H00 THANG A YOZAN 8.5 209.9 49,511 F0 – CL3 HL8.CL6.NM6            H6        X2
23 12H30 15H00 THUAN MP ATLANTIC 9.0 157.5 13,713 HL3.6 – F0 TR
24 18H30 KIÊN A HIẾU B THANH PHAT 03 3.4 74.36 1,597 HG – F0 H2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
SEAMEC NIDHI YAO TU KAPETAN SIDERIS AFRICAN AVOCET STENIA COLOSSUN PATRIOTSHIP SANCTUM