Kế Hoạch Điều Động Ngày 16 Tháng 11 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893  2ND WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 3RD WATCH : HÀ VĂN ĐỨC : 0967882013
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
PHẠM CÔNG CỬU : 0947376859 MR KHIÊN – X1 : 0918942878
QUANG YEN TIDE TABLE
05:02 – 3.6M
18:45 – 0.4M
HON GAI TIDE TABLE
06:00 – 3.9M
17:44 – 0.5M
CAM PHA TIDE TABLE
06:20 – 4.4M
18:00 – 0.4M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 02H00 TRƯỜNG ULTIMAX 7.5 210 43,591 F0 – HG7.3 NM6        TP
2 04H00 04H30 THANHB GOLDEN STAR 11.0 227.2 49,508 HL2 – CL6 CL6.HL8.Cluc TR    –     X1
3 03H00 04H00 SƠN TAN BINH 267 4.7 190 31,670 SN – C.TAU1 TP02.TP03.TP08 X2
4 04H00 05H00 HIẾUA BARANEE NAREE 7.0 189.99 33,032 F0 – HL3.4 TR – TP    TR
5 09H00 THẾ TRUNG PTS HAI PHONG 02 4.5 99.9 3,166 B125000 – HL1.3 CL6 H1     –     TR
6 12H00 13H00 C NHA BE 09 6.6 105.97 4,250 F0 – B125000 CL6  H5          H1
7 08H00 TRƯỜNG ULTIMAX 7.5 210 43,591 HG7.3 – CL5 HL8. CL6 .CLUC                  X1
8 10H30 11H00 SƠN BARANEE NAREE 7.0 189.99 33,032 HL3.4 – CL7 HL.CL .CLUC H2             X1
9 22H00 THẠO KIÊNB KENYO 7,1 114.13 4,443 XMTL – F0 HG.H8 H8   –        H5
10 19H00 QUYỀN PETROLIMEX 20 6,0 146,6 11,662 B12 – HL CL6.CLUC H1         TR
11 17H30 19H00 HIẾUA CANAL STREET 9,70 182,50 28,426 F0 – B12 CL6 .CLUC H5            H1
12 14H00 14H30 B ANNEGRIT 11.00 186,96 34,808 HL3.1 – HL2 TR            H5
13 22H00 TÙNGD TRUNG TRUONG THANH 88 3.2 91.94 3,570 HG – XMTL CL6 H2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
VIET ANH 01 ALKYON ANNA – MARIA