Kế Hoạch Điều Động Ngày 15 Tháng 11 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 2ND WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 3RD WATCH : HÀ VĂN ĐỨC : 0967882013
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
NGUYỄN HỮU HẠNH : 0962515960 MR MINH – X2 : 0949868128
QUANG YEN TIDE TABLE
17:00 – 2.8M
05:57 – 1.0M
HON GAI TIDE TABLE
05:03 – 3.6M
16:36 – 0.8M
CAM PHA TIDE TABLE
06:00 – 4.1M
16:52 – 0.6M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 10H30 THANH B CS BRIGHT 10.2 209.99 49,718 CL4 – F0 HL8.CL.NM6 X1    TP  –  H2
2 16H15 HIẾU A REGATTA 6.0 180 30,277 CKHG – F0 NM6.CL6 H2
3 13H00 14H00 KIÊN A VĂN KENYO 5.2 114.13 4,463 F0 – XMTL HG.H8 H1            H8
4 04H00 05H00 ĐỨC KIÊN B PTS HAI PHONG 02 6.3 99.9 3,166 F0 – B125000DWT P TP     –     H2
5 08H00 THANH A PETROLIMEX 09 8.0 175.9 25,413 B12 – HM1.5 CLUC.CL6 H2     –     H1
6 07H00 08H00 QUYỀN PETROLIMEX 20 8.6 146.6 11,662 F0 – B12 CLUC.CL6 H1     –     H2
7 10H30 11H00 CỬU PETROLIMEX 15 5.6 159.9 13,468 HL1.3 – F0 H2          TA
8 13H00 14H00 HÀ B PETROLIMEX 09 8.0 175.9 25,413 HM – F0 H1
9 23H0014-11 00H30 SƠN ALKYON 12.41 229 47,984 F0 – HN1.7 HL TKV H2 – TA.TL – X3
10 20H00 21H00 KHOÁI MERAKLIS 6,5 189.80 27,986 F0 – HL H1 – TP  – H1
11 20H00 21H00 TRƯỜNG HIROKI 11.6 189.8 27,011 HL3.3 – F0 H1 – TP
12 23H00 TRƯỜNG SOPHOCLES GRAECIA 12.69 229 44,095 HM2.6 – F0         TP
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
VIET ANH 01 ALKYON ANNA – MARIA