Kế Hoạch Điều Động Ngày 16 Tháng 07 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST. WATCH:NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG: 0918636186  2ND. WATCH; PHẠM HÙNG CƯỜNG: 0918943893 3RD WATCH:ĐÀO VIỆT HOÀNG: 098488866
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
LÊ ĐÌNH THẠO.094445528 TÔ MINH THẮNG: 0976264689 VŨ ĐÌNH MINH: 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
18.27 : 4.2M
06:49- 0,1M
CAM PHA TIDE TABLE
19:14 – 4,4M
06:42 -0,3M
QUANG YEN TIDE TABLE
19:00 – 3.8M
06:51 – 0.0M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 13H30 14H00 TÙNGA DIAVOLEZZA 12.7 240,06 51,147 HM2.4 – F0 H1
2 15H00 TÙNGA DIAVOLEZZA 12.7 240,06 51,147 F0 – HN1.7 NM8       TR –  X2
3 23H0015/7 01H30 THẮNGB PHUONG DONG 06 9.2 157.50 13.706 F0 – HL1.2 TL
4 04H00 05H30 THANHB ANDROS SPIRIT 7.41 228,90 45,335 F0 –  CL6 Cluc.HL8.CL6 H2 – H6 – X2
5 04H00 05H00 HIỆU FENG DA 5.5 122.00 5,628 F0 – CL7 HG.H8 H2 – H6 – H8
6 17H00 A FEDERAL SUTTON 6.6 189,90 24,196 CL3 – F0 HL8.CL6 X3       H6    -H1
7 08H00 TRƯỜNG PETROLIMEX 16 8.0 183,22 29,188 B12 –  F0 P.Cluc X2 – H6
8 13H30 15H00 CHÂU PETROLIMEX 18 10.1 175,90 25,400 HP – B12 P.Cluc H1     –      X3
9 00H00 TÙNGD HIÊUB TRUONG NGUYEN 18 5.8 91,80 2,656 XMTL – HG H8 H8     –      H1
10 13H30 15H00 HIẾUA CHIPOL BROK GALAXY 8.5 199,80 24,142 F0 – HL1.3 H1 – H6 –  H1
11 11H00 KIÊN ĐỨC JADE STAR 15 4.2 91.94 2,978 PVOIL – F0 HG X2     –      H2
12 10H00 TRƯỜNG TRUONG LONG 01 6.8 228.38 44,452 F0 – CL5MF Cluc.HL8.CL6HT          H6 – X2
13 10H00 QUYỀN THẾ TRUONG MGUYEN 18 5.8 91.80 2656 HG – FO H1             H2
14 16H00 CỬU THẾ ROYAL 45 6.8 90.72 2551 HG7.1 – FO H2      –   H1
15 19H00 21H00 THẮNG A NOVA CAELI 13.6 228.99 43206 FO – HM2.3 TL
16 19H00 THANH B PANCARA GLORY 12.7 189.90 30273 FO – HN1,6 H1   H6-TR – X2
17 18H00 ĐÔNG HIẾU B THANH PHAT 03 3.2 74.36 1597 HG – FO  H2        H1
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
CD HUEL VA MAPLE HARBOUR PAN ENERGEN MARAN PROGRESS