Kế Hoạch Điều Động Ngày 15 Tháng 07 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST. WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186  2ND. WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 3RD WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
TRẦN BÁ ĐÔNG : 0389127932 TÔ MINH THẮNG : 0976264689 NGUYỄN VĂN SẢN – X3 : 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
18:00 – 4.3M
05:39 – 0.1M
CAM PHA TIDE TABLE
18:23 – 4.6M
05:37 – 0.1M
QUANG YEN TIDE TABLE
18:00 – 4.0M
05:53 – 0.0M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 10H30 12H00 TÙNG A SARAH OLDENDORFF 7.9 245.00 64,647 HN1.8 – F0 NM8 X3 – TR – X2
2 06H00 07H30 SƠN YIN XUE 10.75 189.98 29,664 F0 – HP3 TL
3 06H00 09H00 KHỨNG QUYỀN PETROLIMEX 20 6.0 146.60 11,662 HL1.2 – F0 TL
4 10H00 THANH A GLOBAL DREAM 9.7 153.78 20,395 CL4 – F0 CL6.NM6 X3 – H6 – H8
5 12H00 13H00 CHÂU MARAN PROGRESS 11.5 249.80 61,677 HM2.6 – F0 H2
6 14H00 CHÂU MARAN PROGRESS 11.5 249.80 61,677 F0 – HN1.8 HLTKV         TR
7 00H00 THUẬN VINACOMIN HALONG 4.0 116.50 2,773 F0 – HG7.2         H1 – H2
8 06H00 07H30 ĐĂNG HẠNH ATN GLORY 5.0 143.00 14,436 F0 – HL3.1 TL
9 09H00 10H00 TÙNG D HIẾU B LENA + KIEV 3.2 87.38+20.4 3,779+140 HM2.6 – F0 H8 H8
10 12H30 TÙNG D HIẾU B LENA + KIEV 3.2 87.38+20.4 3,779+140 F0 – HN1.4         TR – X3
11 19H00 KIÊN THẾ SOUTHERN WEALTH 4.5 91.94 2,969 PVOIL – F0 HG X2      –    H6
12 18H00 THẠO ĐỨC JADE STAR 15 5.8 91.94 2,978 F0 – PVOIL HG        H1  –    X2
13 12H00 15H00 THẠO ĐỨC HANG AN 3.5 75.55 1457 FO – HL1,15 H2  H1
14 12H00 HÀ A AC TIANHE 10.34 228.93 48191 CL5 – FO CLUC – HL8 – CL8 X2 – H6 – H2
15 14H30 16H30 TRƯỜNG XING SHENG 14.0 225.00 41073 HN1.7 – FO HLTKV X2 – TR H6 – H1
16 18H00 TÙNG D HIẾUB LENA+KIEV 3.2 87.38+20.4 3.779+140 HN1.2 –  HN1.8 NM8          TR   –   X3
17 18H00 CHÂU RUI NING 10 5.5 190.00 32493 FN4 – FO NM8           TR –   X3
18 21H00 KIÊN THẾ TRUONG NGUYEN 69 3,0 86,36 2340 F0  –  HG            H6  –   H1
19
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
RUINING 10 CD HUELVA MAPLE HARBOUR PAN ENERGEN XING SHENG S. OLDENDORFF