Kế Hoạch Điều Động Ngày 16 Tháng 02 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH: PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893  2ND WATCH;NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG: 0918636186 3RD: LÊ THÀNH KÔNG : 0095691888
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
PHẠM CÔNG CỬU; 0947376859 ĐÀO VĂN KHIÊN- X1: 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
04:13 – 3.7M
17:00 – 0.6M
CAM PHA TIDE TABLE
05:00 -4.0M
16:32- 0.6M
QUANG YEN TIDE TABLE
04:09 -3.4M
17:36- 0.3M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 00H00 01H00 ĐÔNG PETROLIMEX 14 8.0 128.60 8,542 HM1.1- B12 P – CL6 TR – TA – H2
2 00H00 03H00 KIÊN PTS HAI PHONG 02 6.3 99.90 3,166 F0 – HM1.6 TR – TA – H2
3 00H00 03H00 HƯNG MINERAL DRAGON 13.5 292.29 91,373 F0 – HN1.7 HLTKV TR – TA – TR
4 09H00 10H00 A DARYA JAYA 6.0 199.90 36272 F0 – HM2.3 H1 – TA
5 16H00 THAO DUC TRONG TRUNG 189 3.2 83,9 1.998 PVOIL  – F0 NM6 H2
6 12H00 HA A DAI MINH 8,0 182,5 28,529 F0  –   HM2.4          TA – H1
7 21H00 22H00 THANH B DARYA JAYA 6.0 199.90 36272 HM2.3 – HL3.1 H1
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
JOSCO NANJING SHUN FU XING ELLA MINERAL DRAGON BON VOYAGE