Kế Hoạch Điều Động Ngày 15 Tháng 08 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG: 0918636186 2ND WATCH : LÊ THÀNH KÔNG: 0905691888 3RD WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNGNG: 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐỖ MẠNH HÀ: 0987519025 PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 ĐÀO VĂN KHIÊN- X5: 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
21:18 – 2.4M
18:40 – 1.8M
CAM PHA TIDE TABLE
21:29 – 29M
19:06 – 1.7M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 04H00 05H00 HIỆU KIÊN EAST PEACE 6.3 82.50 39,691 HM1.2 – CL6 HG TL       X5
2 05H00 HÀ A ANH FORTUNE WING 6.0 189.99 2,358 CL7 – FO HL8 – CL6 X2     TL   H1
3 06H00 ĐÔNG TÙNG D NHA BE 10 5.00 108.00 189.99 B12 – FO P H1  – TL – H1
4 06H00 THẠO THẾ TIEN QUANG 68 3.0 92.50 3,543 CL1 – FO HG X2     TL   H1
GREEN CHANNEL PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 02H30 04H00 TÙNG A HENG HUA 6.50 181.99 6.50 FO – HM X3 – H2H6H2 – X3
2 15H00 17H00 HƯNG HUA SHENG 15 6.0 224.95 27,011 FO – SD X3 – H2H6H2 – X3