Kế Hoạch Điều Động Ngày 15 Tháng 08 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG: 0918636186 2ND WATCH : LÊ THÀNH KÔNG: 0905691888 3RD WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG: 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐỖ MẠNH HÀ: 0987519025 PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 ĐÀO VĂN KHIÊN- X5: 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
21:18 – 2.4M
18:40 – 1.8M
CAM PHA TIDE TABLE
21:29 – 29M
19:06 – 1.7M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 04H00 05H00 HIỆU KIÊN EAST PEACE 6.3 82.50 2358 HM1.2 – CL6 HG  H1          X5
2 CANCEL 23H00 HÀ A ANH FORTUNE WING 6.0 189.99 31248 CL7 – FO HL8 – CL6
3 06H00 ĐÔNG TÙNG D NHA BE 10 5.00 108.00 4760 B12 – FO P  TR           H1
4 13H00 THẠO THẾ TIEN QUANG 68 3.0 92.50 3543 CL1 – FO HG X5             H1
5 20H00 20H30 BÌNH ĐỨC NEW XA LA 6.4 90.72 2551 HL1.3 – FO H1
6 20H00 21H00 MƯỜI BMC ALPHA 5.2 111.68 5702 HM – HG7.3 H1
7 22H00 23H00 THANH B HENG HUA 6.5 181.99 27011 HM2.3 – HL1.1 TL
8 20H00 21H00 DANG SINOWAY ACT 10.3 169 17,018 HP4 – HL3.5 H1
GREEN CHANNEL PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 03H30 05H00 TÙNG A HENG HUA 6.50 181.99 27011 FO – HM2.3 X3 – H2H6H2 – X3
2 11H00 13H00 QUYEN QUANG ANH GM 6.0 91.94 2,971 FO – HL3.2 X3 – H2H6H2 – X3