Kế Hoạch Điều Động Ngày 16 Tháng 08 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1STWATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 2ND WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689 3RD WATCH :  ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
HOÀNG MINH TÙNG D : 0965427068 MR CƯỜNG : 0918943893 MR SẢN – X2 : 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
10:00 – 2.7M
21:28 – 1.4M
CAM PHA TIDE TABLE
11:00 – 3.1M
22:04 – 1.3M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 22H0015-8 00H00 TRUONG JIU HUA HAI 11.5 190 32,460 HN1.2 – F0  X5           T2          TA
2 00H30 02H30 HA B KIEN PVT AROMA 3.6 165.6 16,418 F0 – SN TP2.TP3  TA                          X5
3 05H30 06H00 THANG A SHENG NING HAI 12.76 189.99 32,973 HL3.3 – F0  TR
4 17H00 THẠO ĐỨC LONG TAN 99 3.7 91.94 2,965 CL6 – HL1.4 HG  X2                           H1
5 02H00 HA A FORTUNE WING 6.0 189.99 31,248 CL7 – F0 HL8.CL6  X5                           TA
6 07H30 09H00 TRUONG RUI NING 6 12.6 190 32,460 HN1.4 – F0  X2     T2     TA        H1
7 12H30 CUU THE HAI PHUONG OCEAN 6.3 90.72 2,551 HG7.1 – F0  H1
8 21H30 22H30 THANG A OSLO EAGLE 6.8 199.9 36,352 HM2.1 – HL3.3  H1
GREEN CHANNEL PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 00H00 01H00 HIẾU PETROLIMEX 20 7.1 146 11,662 F0 – HM1.5  X3  H2  H6  H2  X3
2 00H00 02H00 HUNG HUA SHENG 15 6.0 224.95 39,691 F0 – SD  X3  H2  H6  H2  X3
3 08H30 10H00 TUNG A OSLO EAGLE 6.8 199.9 36,352 F0 – HM2.1  X3  H2  H6  H2  X3
4 21H30 23H00 HUNG EVER GLORY 7.3 199.9 40,169 F0 – HM2.2  X3  H2  H6  H2  X3