Kế Hoạch Điều Động Ngày 17 Tháng 08 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1STWATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 2ND WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689 3RD WATCH :  ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐỖ MẠNH HÀ : 0987519025 MR CƯỜNG : 0918943893 MR SAN – X2 : 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
11:18 – 3.1M
23:15 – 1.0M
CAM PHA TIDE TABLE
12:10 – 3.5M
23:47 – 1.0M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 21H30(16/08) 00H00 CUONG C HUA SHENG 15 6.0 224.95 39,691 SD – HN1.4 NM8  X2     T2
2 08H30 09H00 THAO KIEN QUANG ANH GM 6.0 91.94 2,971 HL3.2 – PVOIL NM6  H1                TL
3 09H00 10H30 PHAI HAI LONG 12.7 189.99 31,236 HN1.3 – F0  X2 – T2.TA – H1
4 12H30 TRUONG ULTIMAX 9.9 210.0 43,591 CL3 – F0 CLUC.HL8.CL  X2                TA
5 04H00 CUONG C JIN LANG 7.0 229.2 51,265 HN1.6 – F0 NM8            T2      X2
6 21H30 22H00 TRUONG HA B EVER GLORY 7.25 199.9 40,169 HM2.2 – CL6 HL8.CL6  H1                X2
7 21H30 22H00 KHOAI MP ATLATIC 5.2 157.5 13,713 HM1.4 – HL3.4  H1
GREEN CHANNEL PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 07H30 10H00 HIẾU MP ATLANTIC 5.2 157.5 13,713 F0 – HM1.4   X3 – H2 – H6 – H2 – X3
2 07H30 09H00 TUNG A NORSE IJMUIDEN 6.7 179.9 26,272 F0 – HM2.3   X3 – H2 – H6 – H2 – X3