Kế Hoạch Điều Động Ngày 18 Tháng 08 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1STWATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 2ND WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689 3RD WATCH :  ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
TĂNG VĂN THẾ : 0398883444 MR CƯỜNG : 0918943893 MR KHIEN – X5 : 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
13:00 – 3.5M
23:15 – 1.0M
CAM PHA TIDE TABLE
13:20 – 3.9M
23:47 – 1.0M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 06H00 THAO DUC QUANG ANH GM 6.0 91.94 2,971 PVOIL – F0 NM6  H1
2 07H00 TUAT KIEN PHU AN 368 3.9 92.25 2,963 HG – F0  TR               H1
3 07H30 09H00 THANG A SHENG WANG HAI 12.5  199.9  33,580 FN3 – F0 NM8  X5   T2 TR  H1
4 10H30 11H00 TRUONG HONY WORLD 6.0 189.99 32,987 HL3.1 – F0  H1
5 00H30 BINH ROYAL 89 7.15 90.98 2,999 HG7.2 – F0  H1
6 05H30 07H00 HA A BAO LAI 11.2 189.9 30,011 FN4 – F0 NM8  X2  T2  TR  H1
7 08H00 DONG TUNG D EAST PEACE 3.5 82.5 2,358 CL6 – F0 HG  X2               H1
8 21H00 22H00 CUONG C GLOBAL DREAM 9.5 153.78 20,395 HL3.1TL – F0  TL
9 18H00 TRUONG HA B NAVIOS FELICITY 1 7.8 229.0 44,120 CL4 – F0 CLUC.NM6.CLHT  X5               TR
10 21H30 THANG A KHOAI DISCOVERY 7.4 187.88 32,672 CL5 – F0 HL8.NM6.CL8  X5               TL
GREEN CHANNEL PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 05H00 07H00 HIẾU XIN HAI 6 6.5 172.0 15,982 F0 – HM2.4  X3 – H2 – H6 – H2 – X3
2 14H00 16H00 HUNG GOLDEN FRIEND 14.64 229.0 44,094 F0 – HM2.5  X3 – H2 – H6 – H2 – X3
3 14H00 15H00 HIẾU BMC PANDORA 5.7 132.48 11,703 F0 – HM1.2  X3 – H2 – H6 – H2 – X3