Kế Hoạch Điều Động Ngày 19 Tháng 08 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1STWATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186 2ND WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689 3RD WATCH :  ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐỖ MẠNH HÀ : 0987519025 MR CƯỜNG : 0918943893 MR SAN – X2 : 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
14:00 – 3.8M
00:22 – 0.7M
CAM PHA TIDE TABLE
14:24 – 4.1M
00:56 – 0.7M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 21H00 21H30 THANG A AFRICAN BAZA 10.8 199.98 34,815 HL2 – F0  TR
2 11H00 13H00 THUAN PETROLIMEX 20 7.1 146.6 11,662 HM1.5 – B12 CLUC.P  H1
3 03H30 04H00 CUU TUNG D PRINCESS 8.9 110.6 7,433 HL1.2 – F0  H1
4 11H00 11H30 NAM XIN HAI 6 6.5 172.0 15,982 HM2.4 – HL3.5  H1
5 11H00 11H30 SON SINOWAY ACT 9.0 169.0 17,018 HL3.5 – F0  H1
6 05H30 07H30 TRUONG CHONG HE 11.6 224.94 38,269 HN1.5 – F0 NM8  X5      T2       X5
7 06H00 06H30 THANH A BMC PANDORA 5.7 132.48 11,703 HM1.2 – HL1.3  H1
8 19H30 20H30 CƯỜNG C KSL XINYANG 12.6 190.0 32,474  HM2.1 – HL3.1  H1
GREEN CHANNEL PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 20H00 22H00 TUNG A VALUE NANCY 6.8 189.94 29,963 F0 – SD  X3  H2  H6  H2  X3
2  06H30 08H00 HUNG TAHO AMERICA 14.5 228.9 43,648 F0 – HM2.5  X3  H2  H6
3 09H00 HUNG KSL XINYANG 12.6 190.0 32,474 F0 – HM2.1                H6 H2  X3
4 06H30 09H00 HIẾU HTK LUCKY 6.0 169.26 16,966 F0 – HM1.2  X3  H2  H6  H2  X3