Kế Hoạch Điều Động Ngày 20 Tháng 08 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH :  NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG :  0918636186 2ND WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689 3RD WATCH :  LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
MAI VĂN NAM : 0932289688 MR CƯỜNG : 0918943893 MR SAN – X5 : 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
15:00 – 3.9M
01:28 – 0.5M
CAM PHA TIDE TABLE
15:22 – 4.3M
02:00 – 0.6M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 12H30 CƯỜNG C EVER GLORY 10.0 199.90 40,169 CL6 – F0 HL8.CL6.NM6 X5                   H2
2 00H00 01H00 KHOÁI HTK LUCKY 6.0 160.00 16,966 HM1.2 – HL3.1TL TL
3 16H30 17H00 BINH TÙNG D UNISON 8.25 121.90 7,375 HL3.7 – F0 H2
4 20H30 21H30 THẮNG A SHENG HE HAI 6.0 199.94 33,738 HM2.2 – HL2 TL
5 13H00 14H00 PHÁI GOLDEN FRIEND 13.0 229.00 44094 HM2.5 – FO H2
6 15H00 PHÁI GOLDEN FRIEND 13.0 229.00 44094 FO – HN1.6  HLTKV             T2            X5
7 14H00 ĐÔNG BMC ALPHA 7.8 111.68 5702 HG – FO H2
GREEN CHANNEL PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 22H0019-8 00H00 HUNG SHENG HE HAI 6.0 199.94 33,738 F0 – HM2.2  X3  H2  H6
2 01H00 HUNG ZHONG SU 19 6.8 189.90 29,369 F0 – SD                H6  H2  X3
3 04H30 06H00 HANH MINH TRUONG 18 3.5 91.94 2,999 F0 – HM1.2  X3    H2   H6    X3
4 15H00 17H00 CHÂU CHRISTINAB 6.5 189.99 31236 FO – SD  X3    TA    H1    X3
5 15H00 18H00 TRUONG AVIGATOR 6.0 189.9 31,167 F0 – SD  X3    TA    H1    X3