Kế Hoạch Điều Động Ngày 14 Tháng 08 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : ĐÀO VIỆT HÒANG: 0984888966 2ND WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG: 0918636186 3RD WATCH : TÔ MINH THẮNG: 0976264689
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
VŨ HỮU ĐÚC: 0978981007 PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 ĐÀO VĂN KHIÊN- X5: 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
20:18 – 2.4M
11:22 – 1.6M
CAM PHA TIDE TABLE
21:29 – 29M
14:40 – 1.8M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 11H00 12H00 THANH B ULTIMAX 7.8 210.00 43,591 HM2.4 – CL3 CLUC.HL8.CL6  TL     –     X2
2 04H00 05H00 ĐÔNG TÙNG D NHA BE 10 6.90 108.00 4760 HM1.3 – B12 P  TL     –     TR
3 08H00 09H30 THẮNGA GLOBAL DREAM 6.5 153.78 20,395 F0 – HL3.1TL  TR – TR
4 04H00 HIỆU THẾ LIMCO MARU 6.1 87.50 2,363 HG – F0  TL
5 04H00 07H00 ANH SINOWAY ACT 10.6 169.00 17,018 HM2.3 – HP4  TL
6 08H00 10H30 THẠO ROYAL 89 3.7 90.98 2,999 F0 – HG7.2  TR     –      TA
7 16H30 17H30 TRƯỜNG TOXOTIS 8.8 189.99 33,044 HL3.4 – F0  TR    TR
8 11H00 THẮNGA NAVIOS FELICITY 1 10.6 229.00 44,120 HM2.1 – HP1          TR
9 20H00 CHÂU BRAZIL EXPRESS 10.9 215.4 57,934 CL6 – F0 CL6.HL8.Cluc  X2      –     TR
10 13H00 BÌNH THẾ PHUONG NAM 126 3.5 79.98 2,717 HG – F0  TA      –     TL
11 16H30 17H00 THẮNG A SHENG NING HAI 11.7 189.99 32,973 HL3.1 – HL3.3  TR     –     H1
12 19H00 TRƯỜNG HONY WORLD 12.2 189.99 32,987 HM2.2 – HL3.1         TR – H1
13 16H30 17H00 A THANHA NAVIOS FELICITY 1 10.6 229.00 44,120 HP1 – CL4 CLUC.NM6.CL6HT TR             X2
14 16H30 19H00 MƯỜI KIÊN LONG TAN 99 5.3 91.94 2965 HM1.1 – CL6 HG TR            X2
GREEN CHANNEL PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 06H30 07H30 HIẾU PETROLIMEX 15 7.0 159.90 13,468 F0 – HM1.3  X3 – H2 – H6 – H2 – X3
2 21H30 23H00 HẠNH BMC ALPHA 5.2 111.68 5,702 F0 – HM1.4  X3 – H2 – H6 – H2 – X3