Kế Hoạch Điều Động Ngày 13 Tháng 08 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 2ND WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186 3RD WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐỖ MẠNH HÀ : 0987519025 PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 VŨ ĐÌNH MINH – X2 : 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
20:16 – 2.8M
09:43 – 1.2M
CAM PHA TIDE TABLE
21:29 – 29M
11:17 – 1.5M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 01H30 03H15 CHÂU JIU HUA HAI 7.5 190.00 32,460 FN5 – HN1.2 NM8 X2   T2  X2
2 12H30 14H00 THẮNGB KIÊN VISSAI VCT 05 4.1 153.00 14,851 F0 – CT2TL TP03.HA19  TR     –     X5
3 12H30 14H30 B VISSAI VCT 02 4.1 153.00 14,851 F0 – SN TP03.HA19  TR     –     X5
4 SH 18H00 PHÁI HIỆU PULAU GALEN 9.6 127.67 9,967 CL1 – F0 HG.NM6  X2     TR     TL
5 12H30 13H00 THANHA NEW GOLD 9.8 167.20 15,884 HL3.5 – F0  TR
6 21H00 22H30 BÌNH TÙNG D UNISON 4.5 121.90 7,375 HM1.3 – HL3.7 TR
7 18H00 18H30 THẠO THẾ TIEN QUANG 68 7.0 92.50 3543 HM1.5 – CL1 HG H1TL          X2
8 21H00 22H00 MUOI PRINCESS 5.5 110.60 7433 HM1.2 – HL1.2 TR
GREEN CHANNEL PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 03H30 05H00 LINH UNISON 4.5 121.90 7,375 F0 – HM1.3  X3 – H6 – H2 – X3
2 07H00 08H00 HIẾU LONG TAN 99 5.3 91.94 2,965 F0 – HM1.1  X3 – H2 – H6 – H2 – X3
3 07H00 09H00 HẠNH DONG BAC SUN 3.5 110.06 3,640 F0 – HM1.1  X3 – H2 – H6 – H2 – X3
4 12H00 15H00 HIẾU SINOWAY ACT 10.5 169.27 17,018 F0 – HM2.3  X3 – H2 – H6 – H2 – X3
5 12H00 13H30 HƯNG NAVIOS FELICITY 1 10.6 229.00 44,120 F0 – HM2.1  X3 – H2 – H6 – H2 – X3
6 07H00 08H00 QUYỀN PRINCESS 5.5 110.60 7,433 F0 – HM1.2  X3 – H2 – H6
7 12H00 14H00 TÙNGA ULTIMAX 7.8 210.00 43,591 F0 – HM2.4  X3 – H2 – H6 – H2 – X3
8 23H00 QUYỀN EAST PEACE 6.3 82.50 2358 FO – HM1.2          H6 – H2 –  X3