Kế Hoạch Điều Động Ngày 12 Tháng 08 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : ĐÀO VIỆT HÒANG: 0984888966 2ND WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG: 0918636186 3RD WATCH : LÊ THÀNH KÔNG: 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐÀO TRUNG KIÊN: 0984829575 PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 VŨ ĐÌNH MINH- X2: 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
19:23 – 3.3M
08:34 – 0.9M
CAM PHA TIDE TABLE
20:26 – 3.4M
09:28 – 1.2M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 10H00 HIỆU ĐỨC PHU AN 368 3.5 92.25 2,963 CL5 – HG HG  X5         TL
2 05H30 06H00 HƯNG PAC ACHERNAR 9.1 199.99 35,812 HP1 – F0  TR
3 05H00 07H00 TRƯỜNG HAI LONG 6.0 189.99 31,236 SD – HN1.3  X2 – T2 – X2
4 05H30 06H00 BÌNH THẾ THANH PHAT 01 4.6 69.85 1,080 HM1.5 – CL2  TR           X5
5 05H30 07H00 QUYỀN HAI PHUONG OCEAN 3.7 90.72 2,551 HM1.1 – HG7.1  TR           H2
6 10H00 HẠNH THE LONG PHU 18 5.5 102.25 3,321 B12 – F0 P  H2
7 16H00 18H00 THẮNGB HAIAN BELL 4.0 154.5 14,308 SN – C.TAU1TL HA18.HA19.TP02  X2
8 14H30 15H00 CHÂU BRAZIL EXPRESS 10.4 215.4 57,934 HM2.3 – CL6MF CL6.HL8.Cluc  H2            X5
9 14H30 15H00 ĐÔNG ĐỨC SHT 56 3.5 92.05 2,803 HL1.15 – F0  H2
10 18H00 THANH A THANH PHAT 01 3.2 69.85 1080 CL2 – HG  H2
11 20H30 22H00 HÀ A TÙNG D DISCOVERY 10.8 187.88 32672 HM2.1 – CL5 HL8 – NM6 -CL6 TL            X2
12 20H30 21H00 ANH NEW XA LA 3.2 90.72 2551 HM1.1 – HL1.3 TL
13 22H00 ĐĂNG THẾ THANG LOI 89 3.0 84.99 2270 CL5 – FO HG X2            TL
GREEN CHANNEL PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 22H00 23H00 MƯỜI NHA BE 10 7.0 108.00 4760 FO – HM X3 – H1 – X3