Kế Hoạch Điều Động Ngày 11 Tháng 08 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 2ND WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186 3RD WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐỖ MẠNH HÀ : 0987519025 PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 ĐÀO VĂN KHIÊN – X5 : 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
19:00 – 3.6M
07:30 – 0.7M
CAM PHA TIDE TABLE
20:00 – 3.7M
07:45 – 0.9M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 05H00 CHÂU PAC ACHERNAR 9.1 199.99 35,812 CL7 – HP1 HL8.CL6.CL8  X2                    H2
2 05H30 08H00 TÙNG A SHENG WANG HAI 6.0 199.99 33,580 SD – FN3 NM8  X5        T2        X5
3 23H0010-08 00H00 TRƯỜNG JIAN XING 10.0 189.94 29,998 HL3.3 – F0  TR                    H2
4 06H30 07H00 HÀ A HÀ B FORTUNE WING 8.5 189.99 31,248 HM2.1 – CL7 HL8.CL6  H2                    X2
5 00H30 BÌNH TÙNG D ROSTELLA 7.8 109.90 7,293 CL1 – F0 HG.NM6  X2                    TR
6 13H00 13H30 QUYEN ĐỨC LONG PHU 18 6.0 102.25 3,321 HM1.1 – B12 P  H2
7 SH 13H00 HÀ A KHỨNG PETROLIMEX 15 6.0 159.90 13,468 B12 – F0 CLUC.P  H2
8 05H30 HIỆU THẾ THANH PHAT 03 5.3 74.36 1,597 HG – CL2  H2                    X2
9 11H00 HẠNH KIÊN QUANG ANH GM 3.5 91.94 2,971 PVOIL – F0 NM6  H2
10 11H30 13H00 TRƯỜNG CATHARINA OLDENDORFF 7.0 234.98 50,689 HN1.5 – F0 NM8  X5        T2        X5
11 06H30 07H00 ĐĂNG VINASHIP DIAMOND 5.6 153.5 14,397 HM1.2 – HL3.6  H2
12 18H00 ĐÔNG THẾ THANH PHAT 03 3.2 74.35 1,597 CL2 – F0  X5                    H2
13 21H00 23H00 CHÂU BAO LAI 6.0 189.99 30,011 SD – FN4 NM8  X5        T2        X5
14 21H00 23H00 TUNG A CHONG HE 6.5 224.94 38,269 SD – HN1.5 NM8  X5        T2        X5
15 20H30 HƯNG BRAZIL EXPRESS 10.4 215.40 57934 CL6 – HM2.3 HL8.CL6.NM6 X5                   TL
GREEN CHANNEL PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 08H30 10H00 THẮNG A BAO LAI 6.0 189.99 30,011 F0 – SD  X3  H1 TA
2 00H00 01H30 THẠO THANH PHAT 01 4.6 69.85 1,080 F0 – HM1.5  X3  H1 TA H1  X3
3 03H00 05H30 THANH B CHONG HE 7.0 224.94 38,269 F0 – SD  X3  H1 TA H1  X3
4 12H00 THẮNG A HAI LONG 6.0 189.99 31,236 F0 – SD               TA H1 X3
5 16H30 17H30 THẠO HAI PHUONG OCEAN 3.7 90.72 2,551 F0 – HM 1.1  X3        H1       X3
6 20H00 21H00 THANH B DISCOVERY 10.8 187.88 32,672 F0 – HM2.1  X3  H1 TA
7 20H00 22H00 MUOI NEW XA LA 3.2 90.72 2,551 F0 – HM1.2  X3  H1 TA H1  X3
8 23H30 THANH B YINXING HU 7.3 225.00 38855 FO – SD             TAH1 – X3