Kế Hoạch Điều Động Ngày 15 Tháng 02 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG :  0918636186  2ND WATCH :  ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 3RD WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
TRẦN ĐẮC TRUNG : 0934661976 MR MINH – X2 : 0949868128
QUANG YEN TIDE TABLE

12:10 – 0.8M
HON GAI TIDE TABLE

11:44 – 0.9M
CAM PHA TIDE TABLE
00:01 – 3.4M
10:22 – 1.2M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 00H00 HƯNG SEABIRD 7.2 199.9 36,280 F0 – HP1         TA – H2
2 04H00 05H00 HẠNH OMARI 5.8 170 17,433 F0 – HL1.4 H5 –      H5
3 07H00 TRƯỜNG CATALINA 7.5 225 40,636 CL7 – F0 CL6HT.HL8.Cluc X2 – H5
4 08H30 10H00 SƠN XIN AN PING 6.5 189.9 30,962 F0 – HL2 H2 – TA – H2
5 08H30 09H30 TUẤT NHA BE 09 6.6 105.97 4,250 HL3.5 – B12 P  H2    – TA– X2
6 07H00 ĐỨC KIÊNB VINH HIEN 69 3.0 79.8 2,616 CL5 – F0 X2     –     H5
7 01H00 TÙNGA VANGUARD 4.6 177.85 22,866 HL1.5 – F0   H2.TA – H2
8 08H30 TRƯỜNG HAO HUNG 666 7.0 195 36,801 F0 – CL5 CL6.NM6.HL8         H5 – X2
9 18H30 21H00 HƯNG CAPE SUCCESS 14,5 299.88 99,212 F0    –  HM CL8 H5
10 18H30 19H00 KIÊN A HIÊUB THANH PHAT 03 5.3 74,36 1,597 F0   –    CL2 H5            X1
11 21H00 THANHB NANJING EXPRESS 10,64 215,40 54,567 CL6   –   F0 HL.NM6.CL6 X1             H5
12 22H00 TIỄN LT  AMBER 4,6 99,9 4,175 CL1  –   F0 HG, NM6 X1             H5
13 18H30 21H00 TÙNGD KIÊNB HAI DANG 68 5.3 94.88 2,859 F0 – CL1 HG H5             H2
14 19H00 22H00 B BOCHEM PEGASOS 4.5 160 16,202 SN – C.TAUTL.CM TP02.TP03.ST01 X2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
YUAN WANG HE XIE PORT EASTRELA JOSCO YANGZHOU EASTRER BUN ROSLYN