Kế Hoạch Điều Động Ngày 14 Tháng 02 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH:  NGUYEN QUOC TRUONG – 0918636186 2ND WATCH : DAO VIET HOANG – 0984888966 3RD WATCH : LE THANH KONG – 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
DAO TRUNG KIEN : 0984829575 TO MINH THANG DAO VAN KHIEN – X1 : 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
2324 – 2.9M
1110 – 1.3M
QUANG YEN TIDE TABLE
2359 – 2.7M
1122 –  1.2M
CAM PHA TIDE TABLE
2300 – 2.9M
1022 – 1.2M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 22H30(13/2) 01H00 TRƯỜNG JOSCO YANGZHOU 6.8 189.90 30,962 F0 – HN1.6 X2  – TL – X2
2 12H00 KHOÁI MARITIME SUZANNE 8.0 180.00 29,303 B12 – F0 P.CLUC X1    –      H2
3 12H00 13H00 ANH PETROLIMEX 15 7.0 159.99 13,468 F0 – B12 P.CLUC H2    –      X1
4 11H00 THẾ HIẾU B QUANG ANH GM 3.5 91.94 2,971 PVOIL – F0 HG X1    –      H2
5 17H00 18H00 BÌNH LT AMBER 5.0 99.90 4,175 F0 – CL1 HG.NM6 H5    –       X1
6 20H30 21H30 QUYỀN HONG TAI 216 3.0 149.80 10116 F0 – CL3 HG.CL6 H2 – TA – X1
7 20H30 22H00 HƯNG ALPHA GALLANT 14.5 291.98 92992 F0 – HM2.6 CL8 H2 – TA – H2
8 20H30 23H00 TÙNG A MONICA D 9.65 189.99 29885 F0 – HM1.4 H2 – TA.H2
9 17H00 20H30 THANH A NEWSEAS AMBER 9.95 190.00 30046 F0 – HL1.1 H5 – TA – H5
10 20H30 23H30 THANH B ROSLYN 12.8 189.99 33044 F0 – HN1.8 H2 – TA.TL – X1
11 20H30 21H30 TÙNG D PHUONG NAM 126 2.5 79.6 2717 F0 – XMTL H2 – TA – H5
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
YUAN WANG HE XIE PORT EASTRELA JOSCO YANGZHOU EASTRER BUN