Kế Hoạch Điều Động Ngày 13 Tháng 02 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : NGUYEN QUOC TRUONG – 0918636186 2ND WATCH : PHAM CUONG THAI – 0904135306 3RD WATCH : LE THANH KONG – 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
TRAN BA DONG : 0389127932 TO MINH THANG VU DINH MINH – X2 : 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
2203 – 2.5M
1110 – 1.8M
QUANG YEN TIDE TABLE
2017 – 2.3M
1121 –  1.6M
CAM PHA TIDE TABLE
2300 – 2.9M
0731 – 1.6M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 12H00 13H00 KHỨNG MP ATLANTIC 5.0 157.50 13,713 F0 – HL3.1 H2
2 01H00 HIẾU A AGIA EIRINI FORCE 5.3 189.99 31,236 F0 – HL3.1          TA – TP
3 16H00 THẠO ZHOU SHUN 4.0 110.30 4,645 CL6 – F0 HG – H8 H8      –    H2
4 16H30 18H00 KIÊN A KIÊN B QUANG ANH GM 5.6 91.94 2971 FO – PVOIL HG H2           X2
5 19H00 HIỆU JOYFUL FORTUNE 7.1 110.40 7243 CL1 – FO HG – H8 X2            H2
6 22H00 BINH MINH KHANH 888 3.6 106 4,295 CL2 – XMHL HG – NM6 H5
7 17H30 TUNG D HIEU B VINH HIEN 69 6.1 79.8 2,616 HG – CL5 H5       –     X2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
YUAN WANG HE XIE PORT EASTRELA EASTRER BUN