Kế Hoạch Điều Động Ngày 12 Tháng 02 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH :  NGUYÊN QUỐC TRƯỜNG :  0918636186 2ND WATCH : PHẠM CƯỜNG THÁI : 0904135306 3RD WATCH :  LÊ THÀNH KÔNG :  0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
TRẦN ĐĂC TRUNG: 0934661976 ĐÀO VĂN KHIÊN: 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
08:28 – 2.2M
22:31 –  1.6M
CAM PHA TIDE TABLE
22:00 – 2.5M
01:31- 1.8M
QUANG YEN TIDE TABLE
07:05 – 2.1M
22:01  -1.4M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 10H00 TUẤT PETROLIMEX 12 6,2 128,6 8,542 B12 – F0 P.CL6 X1            H5
2 09H00 10H00 TIỄN NHA BE 09 6,6 105,97 4,250 F0 – HL3.7 H2            H5
3 06H00 CỬU KENYO 7,2 114.13 4,436 XMTL – F0 HG  .H8 H8     H5    H2
4 21H30 23H00 HIEU A OCEAN DOMINA 6.50 225.00 39,964 F0 – HM1.3 TA   – TA
5 17H30 THANH B TUNG D PRINCE OF NATURE 10.0 199,90 41,151 CL5 – F0 HL.CL.NM6 X1      TP – H2
6 06H30 HÀ C XIN HAI 68 4.0 96,77 4,801 CL6 – F0 HG X1        H5      H2
7 01H00 02H00 THẮNG A KELLY 13,0 229.00 43.463 HM2.6 – F0 H2  – TP- H2
8 04H30 05H00 HÀ A CATALINA 8,9 225.00 40,636 HL2 – CL7 CLUC,HL,CL6.HT H5              X1
9 01H00 02H00 NAM ZH CHANG XING 7,5 199,90 34.612 F0 – HP4 H2   – TP – H2
10 09H00 11H00 LINH YUAN WANG HE XIE 6.5 189,99 32.962 F0 – HN1.3 H2  – TP-TL-X1
11 01H00 02H00 ĐỨC VINH HIEN 69 6,1 79,80 2.616 F0 – HG H2  –  TP-  H5
12 15H00 16H00 CHÂU MARITIME SUZANNE 10.3 180.00 29303 FO – B12 CLUC – P H2 – TP – X1
13 15H00 18H00 HƯNG NANJING EXPRESS 8.22 215.40 54567 FO – CL6 HL8 – NM6 – CL6 H2 – TP – X1
14 23H00 TUNG D HTK VENUS 3.8 90.72 2,551 F0 – HG7.2         TA – H2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
PORT EASTRELA EASTRER BUN