Kế Hoạch Điều Động Ngày 11 Tháng 02 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH :  NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG :  0918636186 2ND WATCH :  PHẠM HÙNG CƯỜNG :  0918943893 3RD WATCH : PHAM CUONG THAI :  0904135306
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
LÊ ĐÌNH THẠO.0944455528 TÔ MINH THẮNG : 0976264689 VŨ ĐÌNH MINH.0949868128
HON GAI TIDE TABLE
08:00 – 2.6M
22 .31- 1,6M
CAM PHA TIDE TABLE
09:05 – 2.7M
22:46 – 1,5M
QUANG YEN TIDE TABLE
07  :01- 2.4M
22  :01 – 1.4M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 05H00 06H00 HÀ B LADONNA 4.20 157,60 13,695 CẦU1 – CẦU2 TP2.TP3,ST01 X2
2 02H00 03H00 TIỄN KENYO 5,2 114.13 4,463 F0 – XMTL HG.H8 H5       –   H8
3 03H00 HÀ C MONTOK 5.20 111,29 7,320 XMTL – F0 HG.H8 H8        –   H5
4 09H30 11H00 HƯNG PETROLIMEX 09 10.90 175.90 25,413 F0 – HM2.1 H2
5 02H00 06H00 THẾ KIÊN B SF TRIP 5.4 85.20 2,574 HL1.4 – F0 H5
6 09H30 12H00 BÌNH ZHOU SHUN 6,10 110,30 4.645 F0 – CL6 HG.H8 H2             H8
7 14H30 15H00 CHÂU PARO 11,0 189,99 31.236 HL1.1 – F0 H5
8 09H30 10H00 THUẬN MINH KHANH 888 7,3 106.00 4,295 F0 – CL2 HG H2             X2
9 14H30 15H00 THANH A SUN GOLD 11.45 185.74 26060 HL3.1 – FO H5
10 20H30 22H00 QUYỀN HN LUXURY 5.0 154.38 13706 FO – HP2 H5
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
PORT EASTRELA EASTRER BUN