Kế Hoạch Điều Động Ngày 14 Tháng 09 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 2ND WATCH :  ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966  3RD WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG :  0918636186
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐỖ MẠNH HÀC: 0987519025 MR CƯỜNG : 0918943893 MR SẢN – X5 : 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
10:00 – 3.4M
21:38 – 0.9M
CAM PHA TIDE TABLE
10:19 – 3.8M
22:05 – 0.9M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 06H30 TRƯỜNG LINH PRINCESS PACIFIC 11.3 199.96 41,311 CL5 – F0 CL6.HL8.Cluc X5 – TL – H1
2 06H30 07H00 CHÂU ĐĂNG BEKS SKY 6.5 190 33,331 HM2.3 – HL1.1 H1
3 12H30 13H30 B CỬU PVT AROMA 3.5 165.6 16,418 C.TAU – F0 TP02.TP03 X2 – TA – H1
4 09H30 10H30 THẮNGB HẠNH GOLDEN EAGLE 4.3 164.33 19,882 C.TAU – F0 HA35.TP03 X5 – TA – H1
5 02H30 04H00 TÙNGA HIẾU XIN CHUN XIAO 11.1 189.99 29,304 FN3 – F0 NM8 X2 – T2.TL – H1
6 04H00 06H00 ĐÔNG TÙNGD NHA BE 10 7.0 108 4,760 HM1.3 – B12 P TL     –     TR
7 04H00 05H00 BÌNH ĐỨC LONG TAN 03 3.2 91.94 2,999 F0 – HG7.1 TL     –     TR
8 02H30 05H00 THẮNGA THUẬN SEA WISDOM 12.4 189.94 29,964 HN1.5 – F0 X2 – T2.TL – H1
9 12H30 14H00 A NAM XIE HAI YONG FENG 11.8 189.9 29,499 HN1.2 – F0 X5 – T2 – X5
10 21H30 22H00 KHỨNG SƠN GRIFFIN 5.6 139.91 13,069 HM1.2 – CL2 CL8.NM6 H1     –     X5
11 22H30 KIÊN ĐỨC WAN FU 3.6 73.6 1,404 CLuc – CL1 TR     –     X5
GREEN CHANNEL PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 21H00 22H00 THẠO TIEN QUANG 98 6.5 92.5 2,999 F0 – HM1.3 X3         H2         X3
2 09H00 THANHB JIN RUN 7.0 224.94 37,711 F0 – SD               H6.H2 – X3
3 09H00 HƯNG SYNERGY BUSAN 8.5 260.05 40,030 F0 – CL4 CL8HT.NM6.Cluc               H6 – X3
4 00H30 02H00 KHOÁI GRIFFIN 5.6 139.91 13,069 F0 – HM1.2 X3 – H2.H6.H2 – X3
5 05H30 07H00 HƯNG VITAKOSMOS 13.5 228.99 43,022 F0 – HM2.5 X3 – H2.H6
6 05H30 07H00 THANHB HAKATA QUEEN 10.7 199.99 34,952 F0 – HM2.2 X3 – H2.H6
7 08H00 THANHB SBI RUMBA 13.5 228.95 45,220 F0 – HM2.6               H6